Decyzja o warunkach zabudowy dla nieruchomości przemysłowych

Opublikowano: 24.07.2023
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024
Decyzja o warunkach zabudowy dla nieruchomości przemysłowych

Planując inwestycję na terenie, dla którego nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w której wkład wchodzi wybudowanie nowego obiektu lub zmiana przeznaczenia gruntu, konieczne będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • kto może złożyć wniosek,
 • jakie warunki muszą zostać spełnione, aby uzyskać decyzję,
 • jakie dokumenty będą potrzebne do wniosku,
 • jakie poniesiesz opłaty za wydanie wniosku oraz ile będziesz musiał czekać.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy terenu może złożyć każdy – nie tylko właściciel nieruchomości – do właściwego miejscowo wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Jeśli budowa ma się odbyć na terenie zamkniętym np. wojskowym lub kolejowym, wniosek powinien zostać złożony do urzędu wojewódzkiego. Wniosek można złożyć również przez Internet na portalu https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/.

W decyzji o warunkach zabudowy terenu znajdują się informacje o dopuszczalnych parametrach budynku, jaki może powstać na określonej działce. Warunki zabudowy można uzyskać już na etapie zainteresowania kupnem terenu. Warto korzystać z takiej możliwości, bo dzięki temu możemy wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród wszystkich, które nas interesują. Tym samym zmniejszyć ryzyko związane z nadmiernymi wydatkami lub opóźnieniem inwestycji spowodowanej odmową wydania decyzji zgodnie z wnioskiem. Pamiętajmy również, że warunki zabudowy są konieczne do rozpoczęcia inwestycji, ponieważ bez nich nie uzyskamy pozwolenia na budowę.

Taki wniosek może być również potrzebny w przypadku budowy obiektu lub wykonania innych robót budowlanych, a także zmiany sposobu użytkowania gruntu, budynku lub jego części, jeżeli gmina nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. Powszechną praktyką wśród przedsiębiorców jest zakup działek inwestycyjnych, powszechnie określanych usługowymi z zamysłem zmiany sposobu ich użytkowania na działkę budowlaną. Działanie takie może być korzystną inwestycją, jednak, aby wszystko przebiegło zgodnie z prawem, w celu zmiany przeznaczenia należy wystąpić o warunki zabudowy.

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku spełnienia wszystkich poniższych wytycznych:

 1. przynajmniej jedna działka z dostępem do tej samej drogi publicznej, co działka, której dotyczy wniosek, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy, między innymi w zakresie parametrów co do cech i wskaźników kształtowania zabudowy,
 2. teren ma dostęp do drogi publicznej,
 3. istniejące lub projektowane uzbrojenie działki jest wystarczające dla celów budowlanych,
 4. teren nie wymaga odrolnienia – Pamiętaj! Niektórych inwestycji nie będziesz mógł zrealizować wyłącznie na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, to przykładowo wszystkie działki na gruntach rolnych klas I–III poza granicami miast i na gruntach leśnych – jeśli grunty te nie były dotychczas przeznaczone pod inwestowanie. W takich przypadkach konieczne będzie wprowadzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o czym więcej przeczytać możesz tutaj.
 5. decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.
 6. grunt, na którym planujesz inwestycję, nie znajduje się w obszarze:
  1. zakazu wnoszenia i utrzymania obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi,
  2. strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociągu,
  3. strefy bezpieczeństwa wyznaczonej po obu stronach rurociągu.

Musisz również spełnić pewne inne warunki, dotyczące m.in. zachowania dotychczasowych układów urbanistycznych, harmonii architektonicznej w obszarze planowanej inwestycji, ochrony lub podniesienia walorów krajobrazowych i estetycznych na danym terenie. Warunki zabudowy pozwalają utrzymać ład i porządek przestrzenny i dopiero kiedy będą one utrzymane właściwy organ będzie mógł wydać decyzję.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku?

 • wniosek o ustalenie warunków zabudowy,
 • mapa zasadnicza,
 • mapa ewidencyjna,
 • graficzny projekt określający planowany sposób zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy,
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • dokumenty potwierdzające zapewnienie dostępu inwestycji do infrastruktury technicznej,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wykreślenie z rejestru wytwórców,
 • pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Jeśli wniosek składa właściciel lub użytkownik wieczysty terenu, którego dotyczy wniosek nie ponosi się opłaty za wniosek. W pozostałych przypadkach opłata wynosi 598 zł za decyzję o warunkach zabudowy.

Czas na wydanie decyzji dla nieruchomości przemysłowych to 90 dni. Decyzję otrzymasz w ciągu 21 dni wyłącznie w przypadku budynków jednorodzinnych mieszkalnych o powierzchni do 70 m2, których obszar znajduje się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany. Do terminu 90 dni nie wlicza się czasu potrzebnego na uzyskanie uzgodnień, opinii, dlatego też termin ten może być czasami dłuższy. Jeżeli urząd nie wyda decyzji w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku, możesz wnieść żądanie wymierzenia mu kary pieniężnej w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.

Podobał Ci się artykuł? Zaobserwuj nas w social mediach.

Zapisz się do naszego newslettera

Przeczytaj także

Nieruchomość przemysłowa – weryfikacja pozwolenia na budowę i użytkowanie

Nieruchomość przemysłowa – weryfikacja pozwolenia na budowę i użytkowanie

Zakup nieruchomości przemysłowej wymaga szczególnej uwagi w związku z kwestiami prawnymi dotyczącymi pozwolenia... Czytaj więcej

Najem hal przemysłowych – aspekty prawne i umowne, o których warto pamiętać

Najem hal przemysłowych – aspekty prawne i umowne, o których warto pamiętać

Omawiamy najważniejsze aspekty związane z najmem hal przemysłowych, kluczowe elementy umowy oraz zalety i... Czytaj więcej

Istotne zmiany w planowaniu przestrzennym: Jak nowe regulacje wpłyną na inwestycje przedsiębiorców?

Istotne zmiany w planowaniu przestrzennym: Jak nowe regulacje wpłyną na inwestycje przedsiębiorców?

Ostatnie modyfikacje ustawy dotyczącej planowania i zagospodarowania przestrzennego spowodowały znaczące... Czytaj więcej

Przestrzegamy praw biznesu

Skontaktuj się z nami

Kontakt