Zmiany w plikach JPK_VAT. Będą kary pieniężne za błędy.

Opublikowano: 06.10.2020
Zmiany w plikach JPK_VAT. Będą kary pieniężne za błędy.

Już od 1 października 2020 roku czynni podatnicy VAT nie składają oddzielnie podstawowych deklaracji VAT i plików JPK.

Zmiany wprowadzone do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług mają na celu uproszczenie obowiązków sprawozdawczych. Nowe rozwiązania przewidują, że dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K będą przesyłane łącznie z informacją o ewidencji w jednym dokumencie elektronicznym JPK_VAT.

Nowy dokument elektroniczny JPK_VAT z deklaracją składa się z dwóch części:

  • ewidencyjnej, zawierającej ewidencję VAT zakupów i sprzedaży, dotychczas ujmowane w pliku JPK, rozszerzonej o dodatkowe oznaczenia
  • deklaracyjnej, zawierającej dane ujmowane dotychczas w deklaracjach VAT-7 i VAT-7K, czyli zestaw informacji o zakupach i sprzedaży za dany okres

Jak złożyć JPK_VAT?

Istnieją trzy metody, za pomocą których czynni podatnicy VAT składać mogą JPK_VAT:

  • korzystając z bezpłatnego programu e-mikrofirma Ministerstwa Finansów. Do aplikacji będzie można się zalogować za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej.
  • wykorzystując aplikację Klient JPK_WEB, która dostępna jest na stronie https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny
  • tworząc JPK_VAT przy pomocy programu księgowego lub jednej z komercyjnych aplikacji on-line.

Pamiętajmy! Za okresy rozliczeniowe od 1 października deklaracji VAT-7 i VAT-7K nie można składać inaczej, niż przy wykorzystaniu JPK_VAT.

Jak podpisać JPK_VAT?

W celu podpisania JPK_VAT można wykorzystać następujące metody:

  • Profil Zaufany – aby złożyć podpis, wystarczy kod autoryzacyjny wysłany na kanał autoryzacji.
  • kwalifikowany podpis elektroniczny – stanowi płatny elektroniczny podpis służący do podpisywania dokumentów.
  • Dane autoryzujące – metoda jest bezpłatna, a do autoryzacji służą dane takie jak: NIP lub PESEL, imię, nazwisko, data urodzenia oraz wskazanie odpowiedniej kwota przychodu osiągniętego w 2018 roku (w plikach składanych w 2020 roku)

Złożenie poprawnego JPK_VAT z deklaracją umożliwia pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

Czy JPK_VAT mogę złożyć przez pełnomocnika?

Tak, JPK_VAT może złożyć także pełnomocnik. W tym celu niezbędne jest udzielenie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji podatkowych składanych w formie elektronicznej. Służy do tego formularz UPL-1, który należy złożyć w Urzędzie Skarbowym w wersji papierowej albo elektronicznej przez ePUAP.

Formularz UPL-1 musi być podpisany przez przedsiębiorcę. Jeśli dotyczy on spółki, wówczas podpisują go osoby zgodnie z reprezentacją wynikającą z KRS lub umowy spółki. Na jednym formularzu można upoważnić maksymalnie 3 osoby.

Do kiedy należy wysyłać JPK_VAT?

W przypadku JPK_V7M, dla podatników rozliczających się miesięcznie – należy wysłać do 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Czyli: za październik do 25 listopada, a za listopad do 25 grudnia.

W przypadku JPK_V7K, dla podatników rozliczających się kwartalnie – należy wypełnić tylko część ewidencyjną za pierwsze 2 miesiące każdego kwartału i wysłać do 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Po zakończeniu kwartału podatnik wypełnia część ewidencyjną za 3. miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną za cały kwartał.

Jeśli 25. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas termin na złożenie JPK_VAT upływa pierwszego dnia roboczego przypadającego po tych dniach.

Jakie kary grożą mi za błędy w złożonym JPK_VAT z deklaracją?

W przypadku stwierdzenie błędów w złożonym pliku JPK_VAT naczelnik urzędu skarbowego wezwie do ich skorygowania lub złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni.

W przypadku nieustosunkowania się do wezwania, naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć na podatnika karę w wysokości 500,00 zł za każdy błąd. Karę należy uiścić w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Przewidzianych powyżej kar nie stosuje się do podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, który za ten sam czyn może być pociągnięty do odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe na podstawie przepisów Kodeksu karnego skarbowego. W takiej sytuacji:

  • za niezłożenie JPK_VAT w terminie grozi kara grzywny do 120 stawek dziennych
  • za podanie w JPK_VAT nierzetelnych informacji grozi kara do 720 stawek dziennych

Autorzy:

Konrad Bończak
radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Tomasz Czapczyński

Magdalena Łabuda
aplikant radcowski w Kancelarii Radców Prawnych Tomasz Czapczyński

Podobał Ci się artykuł? Zaobserwuj nas w social mediach.

Zapisz się do naszego newslettera

Przeczytaj także

Cienka kapitalizacja w spółce z o.o.

Cienka kapitalizacja w spółce z o.o.

Często wspólnicy udzielają spółce pożyczek, aby ją dofinansować. Udzielanie pożyczek powinno być jednak... Czytaj więcej

Zapraszamy na Dzień Otwarty

Zapraszamy na Dzień Otwarty

Cieszymy się, że możemy zaprosić Państwa na wyjątkowe wydarzenie – Dzień Otwarty naszej kancelarii,... Czytaj więcej

5 wyzwań organizacyjnych polskiej branży przemysłowej

5 wyzwań organizacyjnych polskiej branży przemysłowej

Poznaj kluczowe wyzwania, przed którymi stoi polska branża przemysłowa!

... Czytaj więcej

Przestrzegamy praw biznesu

Skontaktuj się z nami

Kontakt