Co powinna określać umowa licencyjna przy zakupie nowoczesnej maszyny?

Opublikowano: 04.12.2023
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024
Co powinna określać umowa licencyjna przy zakupie nowoczesnej maszyny?

Nowoczesne maszyny produkcyjne to nie tylko samo urządzenie, ale również oprogramowanie w nim zainstalowane, które sprawa, że urządzenie może prawidłowo funkcjonować. Nie wszyscy przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że podpisując umowę na zakup maszyn, nabywają również prawa do korzystania z jej oprogramowania w ramach umowy licencyjnej.

Czym jest umowa licencyjna? 

Jest to umowa zawierana pomiędzy licencjodawcą, czyli osobą, która posiada prawa do określonej w umowie własności intelektualnej lub podmiotem uprawniony do udzielania licencji, a nabywcą licencji określanym licencjobiorcą. Licencjobiorcą może być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna.

W przypadku maszyn przemysłowych umowa licencyjna upoważnia kupującego do korzystania z zainstalowanego w maszynie oprogramowania.

Ważne! Dzięki swojej szczegółowości umowa licencyjna wytycza ramy korzystania z oprogramowania, tym samym może ograniczyć możliwość korzystania z nie tylko z niego, ale również z samego urządzenia.

Polskie prawo wyróżnia 2 rodzaje licencji:

  • licencję wyłączną, która jest udzielana wyłącznie podmiotowi wskazanemu w umowie,
  • licencję niewyłączną, która nie jest ograniczona innymi udzielonymi już licencjami w danych polach eksploatacji.

Podstawowe elementy umowy licencyjnej

Istnieją pewne stałe elementy, które powinny znaleźć się w każdej umowie licencyjnej. Na początku musi ona zawierać podstawowe informacje, określać licencjobiorcę oraz licencjodawcę, czyli strony umowy, datę oraz miejsce zawarcia. Każda umowa licencyjna musi zawierać również dokładnie opisany przedmiot umowy, czyli w naszym przypadku oprogramowania maszyny, której dotyczy. Zakres udzielonej licencji to kolejny obowiązkowy obszar w umowie, mowa tutaj o określeniu sposobu, czasu i miejsca dozwolonego korzystania z oprogramowania. Wynagrodzenie licencjodawcy, czyli określenie wysokości, terminów i sposobu płatności za udzieloną licencję – chyba że w umowie wyraźnie wskazano, że jest ona nieodpłatna lub wynagrodzenie za udzielenie licencji zostało objęte ceną samego urządzenia. Ostatnim koniecznym elementem umowy są warunki jej rozwiązania.

Pola eksploatacji w umowie licencyjnej

Umowa licencyjna określa, w jaki sposób licencjobiorca może korzystać z danego utworu, czyli maszyny przemysłowej, jeżeli chodzi o jej oprogramowanie.

Przykładami takich pól są m.in. zapis magnetyczny, dystrybucja techniką cyfrową czy najem i użyczenie.

Ważne! Nieuwzględnienie kluczowych do użytkowania nowoczesnej maszyny pól eksploatacyjnych lub ich zbyt ogólne określenie mogą prowadzić do wykorzystywania maszyny w sposób, który w oczach twórcy może być uznawany za nadużycie, natomiast nieokreślenie pól eksploatacji lub ich zbyt wąskie określenie może okazać się w pewnym momencie hamulcem do rozwoju procesu produkcyjnego z wykorzystaniem danego urządzenia.

Terytorialny zakres obowiązywania licencji

Licencja uprawnia do korzystania z urządzenia, którego dotyczy na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę, chyba że w umowie postanowiono inaczej. Zakres obowiązywania może zostać poszerzony, jeżeli jednak do tego nie dojdzie, może się okazać, że po przekroczeniu granicy terytorialnej licencja przestanie działać.

Okres udzielania licencji

Zgodnie z polskim prawem autorskim licencja udzielana jest co do zasady, na okres pięciu lat zarówno dla licencji wyłącznej, jak i niewyłącznej. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby umowa ten okres wydłużała lub skracała.

Ważne jest również umowne uregulowanie kwestii wypowiedzenia oraz jego terminu, pozwalające na użytkowanie zakupionej maszyny bez obawy o nagłe wypowiedzenie licencji przez licencjodawcę.

Sprzedaż maszyny z licencją

Sprzedaż maszyny z licencją na oprogramowanie może być nie lada wyzwaniem. Licencjodawca może nie życzyć sobie sprzedaży urządzenia bez jego zgody. W tym wypadku nawet zwykłe jej przeniesienie jej do innej spółki w ramach własnej grupy kapitałowej może być problemem. Standardowe zapisy umowne mogą nie wystarczyć, aby w pełni i bez żadnych komplikacji korzystać z zakupionej maszyny.

Umowa licencyjna to tylko jeden element, który musi znaleźć się w umowie sprzedaży maszyny. O innych jej elementach możesz przeczytać, klikając TUTAJ.

Podobał Ci się artykuł? Zaobserwuj nas w social mediach.

Zapisz się do naszego newslettera

Przeczytaj także

Zakup maszyny przemysłowej, kto odpowiada za montaż nowej maszyny?

Zakup maszyny przemysłowej, kto odpowiada za montaż nowej maszyny?

Kwestia odpowiedzialności za montaż jest istotnym aspektem, który wymaga jasnego uregulowania już podczas... Czytaj więcej

Leasing maszyn – to musisz o nim wiedzieć

Leasing maszyn – to musisz o nim wiedzieć

Leasing maszyn stał się popularną opcją finansowania dla wielu przedsiębiorstw w branży przemysłowej.... Czytaj więcej

Bezpieczeństwo maszyn przemysłowych a wymogi prawne: krytyczna ocena zgodności i konsekwencje naruszeń

Bezpieczeństwo maszyn przemysłowych a wymogi prawne: krytyczna ocena zgodności i konsekwencje naruszeń

Zapewnienie bezpieczeństwa maszyn wiąże się z surowymi wymogami prawno-technicznymi, których przestrzeganie... Czytaj więcej

Przestrzegamy praw biznesu

Skontaktuj się z nami

Kontakt