Zastawy rejestrowe na maszynach jako forma zabezpieczenia wierzytelności

Opublikowano: 20.02.2023
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024
Zastawy rejestrowe na maszynach jako forma zabezpieczenia wierzytelności

Zastawy rejestrowe oraz przewłaszczenie na zabezpieczenie należą do dwóch form zabezpieczenia wierzytelności, które od lat cieszą się zainteresowaniem przedsiębiorców, którzy pragną rozwijać swoją działalność.

Niejednokrotnie kontrahenci żądają zabezpieczenia wykonania umowy. W celu maksymalnego wykorzystania zasobów zawiera się wówczas umowy, których przedmiotem są zastawy rejestrowe lub przewłaszczenie na zabezpieczenie. W tym artykule skupimy się wyłącznie na tym, czym są zastawy rejestrowe oraz dlaczego mają tak duże znaczenie dla przedsiębiorców. Jeżeli jednak chcesz dowiedzieć się więcej o przewłaszczeniu na zabezpieczenie możesz to zrobić wchodząc w ten link.

Zastawy rejestrowe są bardzo wygodnym, a w przypadkach maszyn i urządzeń będących źródłem dochodu nawet koniecznym rozwiązaniem dla przedsiębiorcy, który tym sposobem może prowadzić swoją działalność gospodarczą z wykorzystaniem zastawionej rzeczy np. maszyny jednocześnie poręczając zaciągnięte zobowiązanie.

Zastaw rejestrowy

Zastaw rejestrowy jest sposobem zabezpieczenia roszczeń wynikających z umów, których przedmiotem jest roszczenie pieniężne. Jest on odmianą zastawu zwykłego. Oznacza to, że gdy dojdzie do egzekucji wierzyciel może zaspokoić się z obciążonej zastawem maszyny jako pierwszy, przed wierzycielami osobistymi dłużnika oraz może to zrobić bez względu na to, czy wierzyciel nadal jest właścicielem owej maszyny. Jest to prawo akcesoryjne, ściśle związane z zabezpieczoną wierzytelnością. Zastaw taki wygasa wraz z wygaśnięciem wierzytelności, a jej nieważność powoduje również nieważność samego zastawu.

Zastaw rejestrowy zabezpiecza wierzytelność do najwyższej sumy ubezpieczenia ustalonej przez strony. Może obejmować nie tylko wierzytelność główną, lecz również odsetki oraz roszczenia uboczne. Przedmiotem zastawu mogą być nie tylko rzeczy ruchome takie jak maszyny przemysłowe czy pojazdy, lecz również z zastrzeżeniem kilku wyjątków zbywalne prawa majątkowe takie jak wierzytelności, prawa z papierów wartościowych, prawa na dobrach niematerialnych.

W celu ustanowienia zastawu rejestrowego konieczne jest zawarcie umowy zastawniczej pomiędzy osobą uprawnioną do rozporządzania rzeczą (zastawcą) a jej wierzycielem (zastawnikiem) w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Kolejnym warunkiem jest wpis obciążonej rzeczy do Rejestru Zastawów Sądowych prowadzonego przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Wpis do rejestru decyduje o powstaniu zastawu. Ustanawiając zastaw rejestrowy warto mieć na uwadze jego wygaśnięcie i wykreślenie z rejestru po upływie 10 lat od chwili wpisu, chyba że strony postanowią o utrzymaniu zastawu na dalszy czas, również nieprzekraczający 10 lat. Dla takiego przedłużenia konieczna będzie zmiana umowy zastawniczej wraz ze złożeniem jej do rejestru.

Przedsiębiorcy przemysłowi powinni pamiętać o możliwości stosowania zabezpieczenia swoich zobowiązań na maszynach. Z uwagi na ich znaczną wartość stanowią dobrą alternatywę dla weksli czy gwarancji.

Podobał Ci się artykuł? Zaobserwuj nas w social mediach.

Zapisz się do naszego newslettera

Przeczytaj także

Zakup maszyny przemysłowej, kto odpowiada za szkolenie z obsługi nowej maszyny?

Zakup maszyny przemysłowej, kto odpowiada za szkolenie z obsługi nowej maszyny?

Kwestia odpowiedzialności za to szkolenie jest istotnym aspektem, który wymaga jasnego uregulowania już podczas... Czytaj więcej

Ochrona własności intelektualnej w przemyśle maszynowym

Ochrona własności intelektualnej w przemyśle maszynowym

Ochrona własności intelektualnej staje się nieodzownym elementem strategii biznesowych. W szczególności... Czytaj więcej

Gwarancja maszyny przemysłowej

Gwarancja maszyny przemysłowej

Gwarancja jest szczególnie istotna przy zakupie skomplikowanych i zazwyczaj drogich maszyn przemysłowych.... Czytaj więcej

Przestrzegamy praw biznesu

Skontaktuj się z nami

Kontakt