Language: Polish English German

Zmiana sposobu obliczania terminu kończącego się w sobotę

Zmiana sposobu obliczania terminu kończącego się w sobotę

Z dniem 1 stycznia 2017 r. zmianie uległ art. 115 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. Zmieniono zatem zasadę dotyczącą obliczania terminów w prawie cywilnym, która to ma również zastosowanie do postępowania cywilnego (zgodnie z art. 165 k.p.c. terminy oblicza się według prawa cywilnego).

I tak dla przykładu: jeśli termin na dokonanie czynności w procesie upływałby w sobotę 7 stycznia 2017 r., to czynność ta będzie mogła być dokonana najpóźniej w poniedziałek 9 stycznia 2017 r. (a zatem „następny dzień, który nie jest ani sobotą, ani dniem wolnym od pracy”). Również jeśli upływałby w piątek 6 stycznia 2017 r. (święto Trzech Króli), to z mocy znowelizowanego art. 115 k.c. czynność ta mogłaby być dokonana najpóźniej w poniedziałek 9 stycznia 2017 r.

Dotychczas art. 115 k.c. mówił wyłącznie o dniach ustawowo wolnych od pracy. Do takich – na gruncie ustawy o dniach wolnych od pracy – zaliczamy:
– 1 stycznia – Nowy Rok,
– 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
– pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
– drugi dzień Wielkiej Nocy,
– 1 maja – Święto Państwowe,
– 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
– pierwszy dzień Zielonych Świątek,
– dzień Bożego Ciała,
– 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
– 1 listopada – Wszystkich Świętych,
– 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
– 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
– 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia;
– niedziele.

Obecna zmiana wynika z dzisiejszych realiów – soboty są dniami, w których zamknięte są sądy i urzędy, w wielu miastach nie działają placówki pocztowe, nawet prywatni przedsiębiorcy w soboty ograniczają pracę do kilku godzin. Zachowanie terminów upływających w sobotę pod rządami starego brzmienia art. 115 k.c. bywało zatem znacznie utrudnione, a niejednokrotnie – niemożliwe.

Na mocy przepisów przejściowych przepis art. 115 kodeksu cywilnego w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. stosuje się do terminów, które nie upłynęły przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej.

Nadamy właściwy kierunek prawny Twojej firmie.

Skontaktuj się z nami!