Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

Dnia 22 lipca 2017 r. wchodzi w życie ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Ustawa ta implementuje (wdraża) do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniającej dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE (zwana dalej Dyrektywą 2014/17/UE) oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010.

Ustawa określa, że kredyty hipoteczne będą mogły być udzielać wyłącznie przez instytucje kontrolowane przez Komisję Nadzoru Finansowego, tj. banki i SKOK-i (banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, instytucje kredytowe prowadzące działalność transgraniczną lub oddziały instytucji kredytowych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe) jedynie w walucie, w której klienci uzyskują większość dochodów lub posiadają większość aktywów.

Kredytów hipotecznych nie będą mogły już udzielać podmioty pozabankowe. Ponadto, konsument zarabiający w złotych nie dostanie kredytu hipotecznego w obcej walucie, np. w euro lub we frankach szwajcarskich.

ZAKAZ SPRZEDAŻY WIĄZANEJ

W nowej ustawie uregulowano również tzw. zakaz sprzedaży wiązanej, a zatem zakaz uzależniania udzielenia kredytu od zakupu innego produktu finansowego. Kredytodawca będzie mógł jednakże zaoferować korzystniejsze warunki udzielenia kredytu hipotecznego, jeśli konsument zdecyduje się na dodatkowy zakup innego produktu finansowego.

REKLAMA i MARKETING

Wchodzący w życie akt prawny reguluje również kwestie związane z zabezpieczeniem klientów przed reklamami kredytów hipotecznych, które mogłyby wprowadzać w błąd lub budzić oczekiwania dotyczące jego dostępności lub kosztu, a które nie zostaną spełnione w rzeczywistości. Obecnie kredytodawca, pośrednik kredytu hipotecznego oraz agent w reklamach dotyczących kredytu hipotecznego są obowiązani:

1) zapewnić, aby wszelkie informacje o charakterze reklamowym i marketingowym dotyczące kredytów hipotecznych były jednoznaczne, rzetelne, zrozumiałe i widoczne oraz nie wprowadzały konsumenta w błąd;

2) nie stosować dwuznacznych i nieprecyzyjnych sformułowań mogących stwarzać u konsumenta fałszywe oczekiwania w zakresie dostępności lub całkowitego kosztu kredytu hipotecznego;

3) zapewnić, aby czcionka oraz czas, w jakim są wyświetlane wszelkie informacje o charakterze reklamowym i marketingowym, umożliwiały odczytanie tych informacji przez konsumenta.

Przed zawarciem umowy o kredyt hipoteczny konsument będzie otrzymywał na trwałym nośniku zindywidualizowane informacje niezbędne do porównania kredytów hipotecznych dostępnych na rynku, oceny konsekwencji ich zaciągnięcia i podjęcia przez konsumenta świadomej decyzji dotyczącej zawarcia umowy o kredyt hipoteczny.

WCZEŚNIEJSZA SPŁATA KREDYTU

Na mocy ustawy, konsument będzie miał prawo w każdym czasie dokonać spłaty całości lub części kredytu hipotecznego przed terminem określonym w umowie o kredyt hipoteczny – w takim przypadku całkowity koszt kredytu hipotecznego ulegnie obniżeniu o odsetki i inne koszty kredytu hipotecznego przypadające za okres, o który skrócono obowiązywanie tej umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą. W umowie o kredyt hipoteczny będzie można zastrzec dla kredytodawcy rekompensatę w przypadku spłaty całości lub części kredytu hipotecznego przed terminem, jednak rekompensata taka nie może być większa niż wysokość odsetek, które byłyby naliczone od spłaconej przed terminem całości lub części kredytu hipotecznego w okresie roku od dnia faktycznej spłaty, ani większa niż 3% spłacanej kwoty kredytu hipotecznego.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsumentom przyznano ponadto uprawnienie do odstąpienia od umowy o kredyt hipoteczny w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy bez podania przyczyny. Termin ten będzie zachowany, jeśli konsument przed jego upływem złoży pod wskazany przez kredytodawcę, pośrednika kredytu hipotecznego lub agenta adres oświadczenie o odstąpieniu od tej umowy (wystarczające jest nadanie przed upływem terminu przesyłki poleconej u operatora pocztowego). Konsument nie będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów związanych z odstąpieniem od umowy, z wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu hipotecznego do dnia jego spłaty.

WYMOGI DLA POŚREDNIKÓW i AGENTÓW

Działalność polegająca na świadczeniu usług pośrednictwa kredytu hipotecznego będzie mogła być wykonywana wyłącznie przez pośredników kredytu hipotecznego na podstawie zezwolenia wydanego przez KNF (poprzedzonego pozytywnie zdanym egzaminem) oraz agentów działających na podstawie umowy agencyjnej zawartej z pośrednikiem kredytu hipotecznego.

Pośrednicy podlegać będą obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaną działalnością w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego lub umowę gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na wypadek odpowiedzialności wynikłej z niedochowania należytej staranności w związku z wykonywaniem tej działalności.

DECYZJA KREDYTOWA

Kredytodawca, pośrednik kredytu hipotecznego lub agent będzie musiał przekazać konsumentowi decyzję kredytową na trwałym nośniku w 21 dniu od dnia otrzymania wniosku. Wraz z decyzją kredytową klient otrzyma formularz informacyjny dotyczący kredytu. Decyzja kredytowa wraz formularzem informacyjnym będzie wiążąca dla kredytodawcy przez co najmniej 14 dni (w tym czasie klient będzie mógł podjąć decyzję, czy odpowiadają mu warunki kredytu).

Jeżeli kredytodawca odmówi udzielenia kredytu na podstawie informacji zawartych w bazie danych, będzie zobowiązany niezwłocznie przekazać konsumentowi bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazać bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano.

 

 

 

 

 

2018-02-05T10:06:05+00:0021 lipca 2017|Aktualności|