Language: Polish English German

Restrukturyzacja i upadłość

Tym z Państwa, którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji finansowej, Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Czapczyński oferuje podjęcie działań wchodzących w zakres przepisów o restrukturyzacji i upadłości.

Z szacunkiem dla Państwa dorobku i uwzględnieniem Państwa realnych perspektyw, zminimalizujemy skutki niewypłacalności, doradzimy w podejmowaniu korzystnych porozumień, a w najtrudniejszych przypadkach, uchronimy przed niekontrolowaną egzekucją, skrupulatnie przeprowadzając postępowanie upadłościowe.

Egzekucja komornicza przestaje spełniać swoją rolę, gdy brak zapłaty nie wynika z przejściowych trudności lub sporu, a ma charakter wewnętrzny. Zadłużony u wielu wierzycieli kontrahent, to problem obu stron. Dlatego obsługujemy zarówno dłużników, jak i wierzycieli. Wierzymy, że obie te strony mają wspólny interes w zorganizowanym i uczciwym zorganizowaniu spłaty.

Nasza oferta obejmuje kluczowe obszary związane z problemami finansowymi:

Ocena stanu przedsiębiorstwa i możliwości naprawczych

Możemy pomóc Państwu poprzez:

  • porównanie przychodów i kosztów,
  • ustalenie możliwości wdrożenia działań naprawczych,
  • wybór właściwych narzędzi restrukturyzacji,
  • wykorzystanie wszelkich zewnętrznych źródeł finansowania (tzw. pomoc na ratowanie, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne czy pomoc na restrukturyzację).

Restrukturyzacja wewnętrzna

Możemy pomóc Państwu poprzez:

  • ograniczanie kosztów działalności,
  • outsourcing działań pomocniczych,
  • optymalizacja struktury zatrudnienia,
  • przeprowadzanie zwolnień grupowych,
  • negocjacje z kontrahentami.

Umowa standstill – tymczasowe porozumienie z wierzycielami

W przypadkach załamania płynności finansowej i rozpoczęcia przez wierzycieli gwałtownych działań egzekucyjnych, wspieramy w zawarciu tymczasowego porozumienia standstill, mającego na celu:

  • wstrzymanie egzekucji,
  • ujawnienie majątku i możliwości płatniczych dłużnika,
  • ustalenie między stronami zabezpieczeń adekwatnych do realnej sytuacji majątkowej.

Porozumienie standstill daje dłużnikowi czas na przygotowanie pełnych propozycji naprawczych, które mogłyby się okazać niemożliwe do wykonania, gdyby wierzyciele rozpoczęli nieograniczoną i nieproporcjonalną egzekucję z kluczowych składników majątku.

Pozasądowe porozumienie naprawcze

Z doświadczenia wiemy, że utrzymanie przedsiębiorstwa dłużnika wraz z jego restrukturyzacją wewnętrzną oraz ustaleniem warunków dobrowolnej spłaty jest niemal zawsze dużo korzystniejszym rozwiązaniem niż egzekucja. Ta bowiem rodzi wyłącznie koszty i najczęściej krzywdzi zarówno dłużnika, jak i wszystkich wierzycieli, rzadko prowadząc do pełnego zaspokojenia należności.

Nasze wsparcie w zakresie pozasądowego porozumienia naprawczego obejmuje:

  • przygotowanie propozycji restrukturyzacyjnych dla wierzycieli,
  • pomoc w ustaleniu warunków spłaty,
  • rekomendacje co do zabezpieczeń,
  • ocenę propozycji dłużników i oczekiwań wierzycieli,
  • zawarcie porozumienia naprawczego (porozumienia restrukturyzacyjnego) obejmującego realny i uczciwy plan spłaty.

Restrukturyzacja sądowa

Choć restrukturyzacja pozasądowa okazuje się najczęściej lepszym instrumentem, pomagamy także w prowadzeniu sądowych postępowań restrukturyzacyjnych.

Nasza oferta obejmuje wsparcie:

  • przy przygotowaniu propozycji układowych,
  • w postępowaniu o zatwierdzenie układu,
  • w postępowaniu układowym,
  • w postępowaniu sanacyjnym,
  • w wyborze i kontaktach z doradcami restrukturyzacyjnymi.

Upadłość

Wniosek o ogłoszenie upadłości pozwala dłużnikowi na uniknięcie odpowiedzialności karnej i uczciwe zaspokojenie swoich wierzycieli. Przynosi korzyści również wierzycielom: pozwala na uzyskanie proporcjonalnego zaspokojenia swoich wierzytelności, niezależnie od wydajności bądź opieszałości postępowań komorniczych.

Kluczowe jednak jest, by złożyć go w odpowiednim momencie: nie zbyt pochopnie i nie za późno. Dlatego oferujemy Państwu przede wszystkim fachowe doradztwo i przemyślaną strategię oraz:

  • przygotowanie i złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości (zarówno ze strony dłużnika, jak i wierzyciela),
  • reprezentację upadłego przed syndykiem i sędzią-komisarzem,
  • reprezentację wierzycieli w postępowaniu o ogłoszenie upadłości.

Wsparcie wierzycieli

Nasza oferta dedykowana specjalnie do wierzycieli obejmuje:

  • ocenę możliwości płatniczych dłużników,
  • ocenę planów restrukturyzacyjnych i naprawczych proponowanych przez dłużników,
  • rekomendacje co do oczekiwanych sposobów zabezpieczenia,
  • porównanie opłacalności prowadzenia egzekucji i restrukturyzacji,
  • zabezpieczenie interesów wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym,
  • wsparcie w kontaktach z syndykiem,
  • kontrolę działań nadzorcy sądowego, zarządcy, syndyka,
  • zgłaszanie wierzytelności i zaskarżanie listy wierzytelności,
  • reprezentację na zgromadzeniu wierzycieli i wsparcie rady wierzycieli.

Wsparcie syndyków

Oferujemy także usługi dedykowane syndykom mas upadłościowych, w szczególności związane z odzyskiwaniem środków pieniężnych bądź innych aktywów do masy upadłości.

Oferta obejmuje m.in.:

  • zaskarżanie czynności upadłego,
  • żądanie zwrotu wynagrodzenia do masy upadłości,
  • uznanie czynności za bezskuteczne względem masy upadłości,
  • uznanie za bezskuteczne obciążenia majątku upadłego,
  • uznanie za bezskuteczne kar umownych,
  • skargę pauliańską.

Wypełnij formularz i dowiedz się więcej.

  Nadamy właściwy kierunek prawny Twojej firmie.

  Skontaktuj się z nami!