Praca zdalna w post-pandemicznej rzeczywistości – o projekcie ustawy o zmianie Kodeksu pracy słów kilka

Praca zdalna w post-pandemicznej rzeczywistości – o projekcie ustawy o zmianie Kodeksu pracy słów kilka

Jak jest dziś?

Wraz z pojawieniem się pandemii COVID-19 praca zdalna stała się codziennością wielu pracowników oraz pracodawców. Możliwość jej świadczenia została uregulowana ustawowo. Obecnie obowiązujący przepis mówi o tym, iż w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania.

Jak może być w przyszłości?

W związku ze zniesieniem stanu epidemii kolejnym krokiem ustawodawcy podjętym w celu uregulowania działalności przedsiębiorców w post-pandemicznej rzeczywistości jest projekt zmiany ustawy Kodeks pracy w zakresie dotyczącym możliwości świadczenia pracy zdalnej. Dotychczas praca z domu mogła się odbywać wyłącznie w formie telepracy. Nowy projekt ustawy definiuje pojęcie pracy zdalnej jako pracy wykonywanej całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. Są to regulacje o wiele korzystniejsze i mniej skomplikowanie aniżeli te dotyczące tzw. telepracy.

Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy. Praca zdalna na wniosek pracownika.

Pracownik będzie mógł skorzystać z możliwości złożenia wniosku w zakresie wykonywania pracy zdalnej. Ustawodawca wskazuje grupę podmiotów, co do których jedynie w uzasadnionych przypadkach pracodawca będzie mógł odmówić możliwości świadczenia pracy zdalnej. Są nimi między innymi: pracownik będący rodzicem dziecka niepełnosprawnego, pracownica w ciąży, pracownik wychowujący dziecko do lat 4 oraz pracownik sprawujący opiekę nad członkiem rodziny posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności. W powyższych przypadkach, jedynym powodem odmowy pracodawcy będzie mógł być fakt, iż wykonywanie pracy w sposób zdalny nie będzie możliwe ze względu na jej rodzaj albo organizację. Pracodawca będzie zobowiązany do zapewnienia pracownikowi niezbędnych materiałów umożliwiających wykonywanie pracy zdalnej, w tym zapewnienia urządzeń technicznych, a także pokrycia kosztów energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych w zakresie niezbędnym do wykonywania tego rodzaju pracy. W przypadku korzystania z własnych narzędzi, pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

Praca zdalna na polecenie pracodawcy

Praca zdalna może być wykonywana także na polecenie pracodawcy. Zgodnie z założeniami omawianego projektu, pracodawca może skierować pracownika do wykonywania pracy zdalnej w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej – jeżeli pracownik złoży bezpośrednio przed wydaniem polecenia oświadczenie w postaci papierowej lub elektronicznej, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej.

Praca a kontrola trzeźwości

Poza licznymi zmianami w zakresie dotyczącym pracy zdalnej, ustawodawca w projekcie zmian postuluje także zmianę niektórych innych przepisów Kodeksu pracy odnoszących się do kontroli trzeźwości. Dotychczas, pracodawca nie miał możliwości wykonania osobiście pracownikowi badania na obecność alkoholu we krwi – mógł zrobić to jedynie za pomocą uprawnionych osób tj. kierownika zakładu pracy lub osoby przez niego upoważnionej. Projekt ustawy zakłada przyznanie takiego uprawnienia pracodawcy, w sytuacji gdy jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia. Pracodawca będzie mógł nie dopuścić do wykonywania pracy pracownika, jeżeli kontrola trzeźwości wykaże obecność alkoholu w organizmie albo zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu lub spożywał alkohol w czasie pracy.

Podsumowanie

Niewątpliwie, pandemia COVID-19 odcisnęła znaczne piętno na wielu aspektach życia, w tym codzienności pracowników. Z upływem czasu praca zdalna stała się możliwa do zrealizowania w większości środowisk, wpisując się na stałe w rzeczywistość wielu grup zawodowych oraz wymuszając na ustawodawcy wprowadzanie nowych regulacji. Projekt ustawy o zmianie kodeksu pracy i niektórych innych ustaw obecnie został skierowany do konsultacji, wobec czego przed rozpoczęciem obowiązywania jego treść może jeszcze zostać zmodyfikowana.

Przeczytaj także

Można zmniejszyć ryzyko podpisania kontraktu

Można zmniejszyć ryzyko podpisania kontraktu

Zabezpieczenie własnych interesów oraz uniknięcie niepotrzebnych sporów to główne cele zawieranych umów... Czytaj więcej

Jak się przygotować do przyjęcia firmy wnoszonej aportem?

Jak się przygotować do przyjęcia firmy wnoszonej aportem?

Aport stanowi wkład wspólnika do spółki na pokrycie udziałów w kapitale. Przedmiotem aportu może być... Czytaj więcej

Kto odpowiada za zaginioną przesyłkę – przewoźnik czy jego podwykonawca? – nowy artykuł w Rzeczpospolitej

Kto odpowiada za zaginioną przesyłkę – przewoźnik czy jego podwykonawca? – nowy artykuł w Rzeczpospolitej

Miło nam poinformować, że artykuł radcy prawnej Malwiny Rączki i asystentki radcy prawnego Aleksandry Wojnarowicz... Czytaj więcej

Przestrzegamy praw biznesu

Skontaktuj się z nami

Kontakt