Pomoc w Tarczy Antykryzysowej a kod PKD

Opublikowano: 02.08.2021
Pomoc w Tarczy Antykryzysowej a kod PKD

27 maja 2021 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu wydał wyrok w przedmiocie odmowy zwolnienia z opłacania składek za okres od lipca do września 2020 r.

Artykuł 31 zo ust. 8 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r., wprowadzający możliwość zwolnienia z obowiązku opłacanie należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. Przepis ten ustanawiał szereg warunków, które musiały zostać spełnione, aby takie zwolnienie z opłacenia składek uzyskać. Jednym z warunków było złożenie wniosku przez płatnika składek prowadzącego, na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek, działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 jako rodzaj przeważającej działalności następującymi kodami PKD:

KOD PKDOPIS
49.39.ZPozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nieklasyfikowany
55.10.ZHotele i podobne obiekty zakwaterowania
59.11.ZDziałalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.ZDziałalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo I programami telewizyjnymi
59.13.ZDziałalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo I programów telewizyjnych
59.14.ZDziałalność związana z projekcją filmów
59.20.ZDziałalność w zakresie nagrań dźwiękowych I muzycznych
71.11.ZDziałalność w zakresie architektury
77.39.ZWynajem I dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nieklasyfikowane
79.11.ADziałalność agentów turystycznych
79.12.ZDziałalność organizatorów turystyki
79.90.ADziałalność polityków wycieczek I przewodników turystycznych
82.30.ZDziałalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów
90.01.ZDziałalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.ZDziałalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.03.ZArtystyczna I literacka działalność twórcza
90.04.ZDziałalność obiektów kulturalnych
93.11.ZDziałalność obiektów sportowych
93.29.ADziałalność pokojów zagadek, domów strachów, miejsc do tańczenia I w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
93.29.BPozostała działalność rozrywkowa I rekreacyjna, gdzie indziej nieklasyfikowana
93.29.ZPozostała działalność rozrywkowa I rekreacyjna
85.51.ZPozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych I rekreacyjnych
85.52.ZPozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59Nauka języków obcych; Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nieklasyfikowane
85.60.ZDziałalność wspomagająca edukację

 

Powodem, dla którego wszczęta została sprawa tocząca się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Opolu, było złożenie przez przedsiębiorcę do opolskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosku RDZ-B o zwolnienie z opłacenia składek, zgodnie ze wspomnianym powyżej art. 31 zo ust. 8 ustawy covidowej. ZUS wydał jednak decyzję odmowną w sprawie, argumentując swoje stanowisko tym, że zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przedsiębiorca ten prowadzi przeważającą działalność  określoną kodem PKD 81.29.Z – pozostałe sprzątanie. Działalność ta nie znajduje się w spisie uwzględnionych przez ustawę działalności, których wykonujący mogą ubiegać się o zwolnienie z opłacania określonych składek. ZUS wskazał również, iż przedsiębiorca dokonał zmian we wpisie do CEIDG dotyczącym przeważającej działalności, dopiero po złożeniu wniosku RDZ-B, określając jako działalność przeważającą tę określoną kodem 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych.

W ślad za uzasadnieniem wyroku Sądu, wskazać należy, iż Skarżący podniósł, że w latach 2018-2020 jego przeważającą działalnością była działalność artystyczna, zgodna z kodem 90.01.Z, która jednak nie była uwzględniona we wpisie do CEIDG jako przeważająca, ale która, zdaniem przedsiębiorcy, upoważnia go do dochodzenia zwolnienia z opłacania składek. Powstaje więc pytanie, co jest istotniejsze – formalny wpis w rejestrze, czy też faktycznie wykonywana działalność?

Wyrokiem WSA w Opolu uchylono zaskarżoną decyzję opolskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wskazuje on między innymi, iż w ustawie o statystyce publicznej na próżno szukać definicji ‘przeważającej działalności gospodarczej’, natomiast w rozporządzeniu Rady Ministrów z 2017 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, ‘przeważająca działalność’ rozumiana jest jako działalność z największym udziałem wskaźnika charakteryzujące działalność jednostki. Tak więc WSA zarzucił Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych zbyt wąskie i błędne rozumienie art. 31 zo ust. 8, który ograniczył się przy wydawaniu decyzji w przedmiotowej sprawie, wyłącznie do formalnego wpisu do CEIDG, a nie uwzględnił działalności, którą faktycznie wykonywał wnioskujący przedsiębiorca.

Zgodnie z uzasadnieniem wyroku WSA “jedynym możliwym sposobem odkodowania pojęcia „przeważającej działalności” jest przyjęcie go w znaczeniu wynikającym z ww. przepisów statystycznych. Statystyczny charakter ma też informacja o tzw. działalności przeważającej, którą dany podmiot musi obowiązkowo podać rejestrując firmę” (I SA/Op 96/21 – Wyrok WSA w Opolu).

W ocenie sądu administracyjnego, o zwolnienie z opłacania składek, zgodnie z art. 31 zo ust 8 ustawy covidowej, ubiegać się może “płatnik składek prowadzący na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek przeważającą działalność według podanego w przepisie PKD, a dana przeważająca działalność jest ustalona na podstawie procentowego udziału poszczególnych rodzajów działalności w ogólnej wartości przychodów ze sprzedaży lub, jeżeli nie jest możliwe zastosowanie tego miernika, na podstawie udziału pracujących, wykonujących poszczególne rodzaje działalności, w ogólnej liczbie pracujących” (I SA/Op 96/21 – Wyrok WSA w Opolu).

Autor: Anna Czarny

Podobał Ci się artykuł? Zaobserwuj nas w social mediach.

Facebook Instagram Linkedin Youtube

Zapisz się do naszego newslettera

Przeczytaj także

Od pracodawcy nie tylko okulary

Od pracodawcy nie tylko okulary

Nowelizacja przepisów z zakresu BHP nakłada nowe obowiązki na pracodawców. Zmiana przepisów wprowadza liczne... Czytaj więcej

Kolejne nieruchomości „znikną” z rynku?

Kolejne nieruchomości „znikną” z rynku?

Choć wydawać by się mogło, że zmiana przepisów ustawy prawo geologiczne i górnicze nie wpłynie na ruch... Czytaj więcej

W 15 minut sprawdź poziom ryzyka prawnego w swojej firmie

W 15 minut sprawdź poziom ryzyka prawnego w swojej firmie

Sprawdź, czy Twoja firma działa zgodnie z obowiązkami nałożonymi przez ustawodawcę w obrębie prawa pracy.... Czytaj więcej

Przestrzegamy praw biznesu

Skontaktuj się z nami

Kontakt