Language: Polish English German

Partnerstwo międzynarodowe

Select your language:

Oferta współpracy dla kancelarii prawnych.

Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Czapczyński wypracowała unikalną formę partnerskiej współpracy między kancelariami prawnymi na całym świecie. Możesz dołączyć do tego grona i uzyskać dostęp do sprawdzonych i zaufanych ekspertów zza granicy. Odkryj zupełnie nowe możliwości dla Twoich Klientów i Twojej firmy.

Skorzystaj z naszych międzynarodowych powiązań.

Zapotrzebowanie naszych Klientów na kompleksową pomoc prawną na rynku międzynarodowym sprawiło, że nasza kancelaria podjęła współpracę z renomowanymi kancelariami prawnymi na terenie Europy, USA czy Chin. Z upływem lat wypracowaliśmy unikalny i prosty sposób kooperacji. Dziś chcemy dzielić się doświadczeniem i siecią kontaktów, by zmaksymalizować korzyści dla naszych Partnerów i Klientów.

Dlaczego warto do nas dołączyć?

Wśród Twoich Klientów z pewnością również są tacy, którzy prowadzą biznes z zagranicznymi podmiotami. Dzięki naszej sieci powiązań, będą mogli prowadzić sprawy w każdym zakątku świata, jednocześnie pozostając w kontakcie jedynie z Tobą, jako prawnikiem pierwszego kontaktu. To dla nich niezastąpiony komfort, a dla Ciebie fundament lojalnej i wieloletniej pracy z Klientem.

Stale rozwijamy sieć naszych zagranicznych kontaktów.

Wraz z zagranicznymi Partnerami umożliwiamy przedsiębiorcom komfortowe, bezpieczne i swobodne prowadzenie spraw na najwyższym poziomie w każdej części świata. Dzięki zorganizowanej współpracy, sprawy Twoich Klientów trafią w ręce najlepszych i cieszących się największym uznaniem fachowców w danej dziedzinie na danym rynku lokalnym.

Czego potrzebują Klienci?

Obecnie najczęstsze trudności przedsiębiorców na rynku zagranicznym związane są ze stałą potrzebą eksportu i importu towarów, utworzeniem oddziałów spółek, uzyskaniem wszelkich koncesji, zgód i wpisów w rejestrach, windykacją wierzytelności, zakupem nieruchomości, kontrolami celnymi, prawem własności intelektualnej (patenty, znaki towarowe, prawa autorskie, licencje) etc.

Gwarantując profesjonalne usługi prawne również za granicą, umożliwią Państwo Klientom osiągnięcie międzynarodowego sukcesu. Sami zaś zostaną Państwo docenieni jako Partnerzy, z którymi warto rozwijać biznes.

Podążaj za Klientem. Współpracuj globalnie.

Obsługiwani przez nas Klienci oczekują pomocy prawnej w niemal każdej części świata, stąd też zapraszamy do kontaktu kancelarie prawne o tożsamym profilu, gotowe nawiązać stałą współpracę na zasadach partnerskiego prowadzenia powierzonych spraw.

Proste zasady współpracy.

Współpracujemy na zasadzie wzajemności. Naszym Klientom zapewniamy profesjonalną obsługę prawną za granicą za pomocą naszych Partnerów, a zagranicznym Partnerom realizację spraw ich Klientów w Polsce. Ponadto Partnerzy mogą liczyć na nasze wsparcie w zakresie obsługi Klientów, którzy pragną prowadzić interesy na terenie innych krajów. Wówczas kontaktujemy się ze sprawdzonym i zaufanym ekspertem z pożądanej lokalizacji i zlecamy mu realizację sprawy.

Naszą rolą jest prowadzenie spraw Klientów na terenie Polski, a w pozostałych przypadkach koordynowanie powierzonych spraw, obejmujące m.in. pozostawanie w stałym kontakcie z Klientem, konsultacje prawne oraz dbałość o prawidłowy obieg dokumentów i przepływ informacji.

Jeśli jesteś zainteresowany możliwością współpracy, skontaktuj się z nami. Udzielimy szerszych informacji o nowych możliwościach, jakie stoją przed Twoją kancelarią. Współpracuj globalnie i osiągnij więcej.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej.

Cooperation offer for law firms.

Tomasz Czapczynski Kancelaria Radców Prawnych has developed a unique form of partnership between law firms around the world. You can join this group and get access to proven and trusted experts from abroad. Discover completely new possibilities for your Clients and your Company.

Take advantage of our international network.

The demand of our clients for comprehensive legal assistance on the international market made our law firm to commence cooperation with renowned law firms in Europe, the USA and China. Over the years, we have developed a unique and simple way of cooperation. Today, we are willing to share experience and the network of contacts to maximize the benefits for our Partners and Clients.

Why should you join us?

Amongst your clients there are certainly also those who do business with foreign entities. Thanks to our network of contacts, Clients will be able to handle cases in every corner of the world, while remaining in contact only with you as the first contact lawyer. It is irreplaceable comfort for them, and for you that is the foundation of loyal and long-lasting cooperation with the Client.

We constantly develop our network of foreign contacts.

Together with foreign Partners, we enable entrepreneurs to be provided with comfortable and safe way of handling their cases at the highest level in every part of the world. Thanks to the organized cooperation, cases of your clients shall fall into the hands of the best and most-recognized professionals in a given field on a given local market.

What do Clients need?

Currently, the most common difficulties of entrepreneurs on the foreign market are associated with the constant need to export and import of goods, creating branches of companies, obtaining all concessions, approvals and entries in registries, debt collection, purchase of real estate, customs controls, intellectual property law (patents, trademarks, copyrights, licenses) etc.

By guaranteeing professional legal services also abroad, you will enable your Clients to achieve international success. At the same time you will be appreciated as Partner with whom it is worth to develop business.

Follow your Client. Cooperate globally.

Clients we do provide legal support for expect legal assistance in almost every part of the world, hence we invite you to contact with law firms with the same profile, ready to establish permanent cooperation on the basis of the partner management approach of entrusted cases.

Simple principles of cooperation.

We cooperate on a reciprocal basis. We provide our clients with professional legal services abroad in association with our Partners, and for foreign partners we provide assistance in handling their clients' affairs in Poland. In addition, Partners may count on our assistance in terms of customer service for Clients who want to operate in other countries. In this case we contact with a proven and trusted expert from the desired location and entrust him the case to be handled.

Our role is to handle Clients' affairs in Poland, and in other situations to coordinate entrusted cases, including staying in constant contact with the Client, legal consultations and care for the correct circulation of documents and information flow.

Should you be interested in cooperation, please contact us. We will provide you with more information about the new opportunities facing your law firm. Collaborate globally and achieve more.

Contact us and find out more.

Kooperationsangebot für die Anwaltskanzleien.

Die Rechtsberatungskanzlei Tomasz Czapczyński hat eine einzigartige Form der Partnerschaft zwischen Anwaltskanzleien auf der ganzen Welt ausgearbeitet. Auch Sie können davon profitieren und Zugang zu geprüften und zuverlässigen Experten vom Ausland erhalten. Entdecken Sie völlig neue Möglichkeiten für Ihre Kunden und Ihre Firma.

Profitieren Sie von unseren internationalen Verbindungen.

Der Bedarf unserer Kunden an eine umfassende Rechtshilfe auf dem internationalen Markt hat unsere Kanzlei dazu gebracht, mit renommierten Rechtskanzleien in Europa, USA oder in China zusammenzuarbeiten. Im Laufe der Zeit haben wir eine einzigartige und einfache Kooperationsweise erarbeitet. Nun wollen wir unsere Erfahrungen und Kontakte weitergeben, um unseren Partnern und Kunden einen möglichst großen Nutzen zu ermöglichen.

Warum lohnt es sich, sich anzuschließen?

Unter Ihren Kunden sind bestimmt auch diejenigen, die mit ausländischen Unternehmen Geschäfte machen. Dank unserem Kontaktnetzwerk können sie ihre Angelegenheiten in jeder Ecke der Welt in den Griff bekommen, in dem sie nur mit Ihnen als ihrem Jurist- der ersten Kontaktstelle in Verbindung stehen. Das bedeutet für die einen unersetzlichen Komfort und für Sie die Grundlage einer loyalen und langjährigen Arbeit mit dem Kunden.

Wir entwickeln ständig das Netzwerk mit unseren ausländischen Kontakten.

Zusammen mit den ausländischen Partnern ermöglichen wir den Unternehmern komfortable, sichere und ungehinderte Geschäftsbesorgung auf dem höchsten internationalen Niveau in jedem Teil der Welt. Dank der organisierten Zusammenarbeit geraten die Angelegenheiten unserer Kunden in Hände der besten und hoch anerkannten Fachleute im angestrebten Bereich auf einem bestimmten lokalen Markt.

Was brauchen die Kunden?

Gegenwärtig sind die meisten Schwierigkeiten der Unternehmer auf Auslandsmärkten mit der ständigen Notwendigkeit verbunden, die Waren zu exportieren und zu importieren, die Niederlassungen zu gründen, sämtliche Konzessionen, Genehmigungen und Eintragungen in den Registern einzuholen, Forderungen einzuziehen, Grundstücke zu kaufen, Zollkontrollen, geistige Eigentumsrechten (Patente, Marken, Urheberrechte, Lizenzen) etc.

Durch die Sicherstellung professioneller Rechtsberatung auch im Ausland, tragen Sie zum internationalen Erfolg Ihrer Kunden bei. Sie werden als Partner geschätzt, mit dem es sich lohnt, Ihr Unternehmen zu entwickeln.

Folgen Sie dem Kunden. Arbeiten Sie global zusammen.

Unsere Kunden erwarten die Rechtshilfe in beinahe jedem Teil der Welt, daher laden wir auch die Anwaltskanzleien mit demselben Profil zum Kontakt ein, die bereit sind, eine dauerhafte Zusammenarbeit einzurichten, die auf einer Partnerschaft bei der Bearbeitung von anvertrauten Angelegenheiten beruht.

Einfache Grundsätze der Partnerschaft.

Wir kooperieren auf der Grundlage der Gegenseitigkeit. Wir gewährleisten unseren Kunden professionellen rechtlichen Beistand im Ausland mithilfe unserer Partner, und den ausländischen Partnern die Abwicklung der Belange ihrer Kunden in Polen. Des Weiteren können die Partner auf unsere Unterstützung bei der Betreuung von Kunden zählen, die die Geschäfte in anderen Ländern führen wollen. Dann kontaktieren wir einen bewährten und zuverlässigen Experten in dem gewünschten Standort und beauftragen ihn mit der Durchführung des Anliegens.

Unsere Aufgabe ist die Behandlung von Fällen der Kunden auf dem Gebiet Polens und in allen anderen Fällen das Koordinieren der uns anvertrauten Angelegenheiten, inklusive u.a. der Haltung einer engen Verbindung zum Kunden, Rechtsberatung und ordnungsgemäße Handhabung von Dokumenten und den Informationsfluss.

Falls Sie an einer Zusammenarbeit interessiert sind, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf. Wir werden Sie gerne ausführlicher über die neuen Möglichkeiten für Ihre Kanzlei informieren. Erreichen Sie mehr dank der globalen Zusammenarbeit.

Kontakt und mehr erfahren.

Offerta di collaborazione per studi legali.

Lo studio legale Tomasz Czapczyński ha sviluppato una forma unica di partnership tra studi legali in tutto il mondo. Puoi unirti a questo gruppo e avere accesso a esperti competenti e affidabili dall’estero. Scopri opportunità completamente nuove per i tuoi clienti e la tua azienda.

Approfitta delle nostre connessioni internazionali.

L’esigenza dei nostri Clienti di un’assistenza legale completa sul mercato internazionale ci ha spinti a instaurare una collaborazione con rinomati studi legali in Europa, Stati Uniti e Cina. Nel corso degli anni abbiamo sviluppato un modo di cooperare semplice e al contempo eccezionale. Oggi vogliamo condividere la nostra esperienza e la nostra rete di contatti per massimizzare i vantaggi per i nostri Partner e Clienti.

Perché vale la pena di unirsi a noi?

Tra i tuoi Clienti ve ne saranno senz’altro alcuni che fanno affari con soggetti stranieri. Grazie alla nostra rete di connessioni, potranno gestire casi in ogni angolo del mondo pur essendo in contatto unicamente con te come primo avvocato di riferimento. Per i Clienti si tratta di una comodità insostituibile, per te della base di una collaborazione leale e di lunga durata con loro.

Sviluppiamo costantemente la rete dei nostri contatti esteri.

Insieme ai Partner stranieri, consentiamo agli imprenditori di sentirsi a proprio agio, sicuri e liberi nella gestione dei vari casi ai massimi livelli in ogni parte del mondo. Grazie alla collaborazione organizzata, i casi dei tuoi Clienti verranno seguiti dai migliori e più riconosciuti professionisti di un determinato campo nei vari contesti locali.

Di cosa hanno bisogno i Clienti?

Attualmente, le più frequenti difficoltà degli imprenditori sul mercato estero sono legate al bisogno costante di esportare e importare merci, all’apertura di filiali, all’ottenimento di ogni genere di concessioni, permessi e iscrizioni ai registri, al recupero crediti, all’acquisto di immobili, ai controlli doganali, al diritto di proprietà intellettuale (brevetti, marchi, diritti d’autore, licenze), ecc.

Garantendo servizi legali professionali anche all’estero, consentirete ai vostri Clienti di raggiungere il successo internazionale. Verrete voi stessi apprezzati come Partner con i quali vale la pena di sviluppare un business.

Segui il Cliente. Collabora a livello globale.

I Clienti che assistiamo si aspettano supporto legale pressoché in ogni parte del mondo. Anche per questo invitiamo a contattarci studi legali con profilo analogo, pronti a instaurare una collaborazione continuativa che preveda di seguire i casi affidati secondo i principi di una partnership.

Regole di collaborazione semplici.

Collaboriamo sulla base della reciprocità. Ai nostri Clienti garantiamo servizi legali professionali all’estero grazie ai nostri Partner, mentre ai Partner esteri la tutela dei casi dei loro Clienti in Polonia. Inoltre, i Partner possono contare sulla nostra assistenza ai Clienti che desiderano condurre attività in altri paesi. Contattiamo quindi un esperto competente e affidabile del luogo in questione e gli affidiamo la cura del caso.

Il nostro ruolo è gestire le questioni dei Clienti in territorio polacco e, in altre situazioni, di coordinare i casi affidatici, rimanendo in costante contatto con il Cliente, garantendo consulti legali e curando una trasmissione dei documenti e un flusso di informazioni corretti.

Se sei interessato alla possibilità di una collaborazione, ti invitiamo a contattarci. Ti forniremo maggiori informazioni sulle nuove opportunità che attendono il tuo studio. Collabora a livello globale e ottieni più risultati.

Contattaci e scopri di più.

Oferta de cooperación para despachos de abogados.

Despacho de abogados Tomasz Czapczyński ha desarrollado una forma de asociación colaborativa entre bufetes de todo el mundo. Puede unirse a este grupo y tener acceso a expertos confiables y probados del extranjero. Descubra nuevas posibilidades para sus Clientes y su compañía.

Disfrute de nuestros contactos internacionales.

La demanda de nuestros Clientes de asistencia jurídica compleja en el mercado internacional llevó nuestro despacho a colaborar con renombrados bufetes de Europa, EE.UU. y China. Con los años hemos desarrollado una manera simple y única de cooperación. Hoy queremos compartir nuestra experiencia y red de contactos para optimizar los beneficios de nuestros Socios y Clientes.

¿Por qué es recomendable unirse a nosotros?

Con toda certeza entre sus Clientes hay algunos que llevan sus negocios con entidades extranjeras. Gracias a nuestra red de contactos podrán llevar sus asuntos en cada rincón del mundo, manteniendo contacto únicamente con usted como asistencia jurídica de primer contacto. Para ellos es una comodidad irremplazable y para usted la base de una leal colaboración a largo plazo con Cliente

Desarrollamos continuamente nuestra red de contactos extranjeros.

Junto con nuestros socios extranjeros damos a los empresarios una posibilidad de llevar sus asuntos en el nivel más alto posible en cada rincón del mundo, de manera libre, cómoda y segura. Gracias a una colaboración bien organizada los asuntos de sus Clientes estarán en manos de expertos de gran renombre en cada ámbito, que operan en el mercado local.

¿Qué necesitan los Clientes?

En la actualidad, los problemas más frecuentes que tienen los empresarios en el mercado extranjero son los relacionados con la necesidad continua de exportación e importación de mercancías, la creación de sucursales de sociedades, la necesidad de obtener todo tipo de licencias, permisos e inscripciones en registros, el cobro de créditos, la compra de inmuebles, los controles aduaneros, el derecho de propiedad intelectual (patentes, marca comercial, derechos de autor, licencias), etc.

Al garantizar asistencia jurídica en el extranjero ustedes ofrecen a los Clientes la posibilidad de lograr un éxito internacional. Ustedes mismos se considerarán Socios gracias a los que se puede desarrollar el negocio.

Siga a su Cliente. Colabore globalmente.

Nuestros Clientes esperan que se les preste asistencia jurídica en casi cada rincón del mundo. Por esta razón, les invitamos a que pongan en contacto con nosotros a otros despachos con un perfil semejante al nuestro, listos para empezar una colaboración continua, llevando casos de manera asociada.

Reglas simples de colaboración.

Trabajamos sobre la base de una colaboración mutua. Les ofrecemos a nuestros Clientes asistencia jurídica profesional en el extranjero a través de nuestros socios, y a nuestros Socios extranjeros les ofrecemos llevar los casos de sus Clientes en Polonia. Además, nuestros Socios cuentan con nuestro apoyo en el ámbito de asistencia a Clientes que quieran llevar sus negocios en otros países. Entonces, nos ponemos en contacto con un experto probado y fiable del lugar indicado y le encomendamos la realización del asunto.

Nuestro papel es llevar los casos de nuestros Cliente en Polonia; en las demás ocasiones es coordinar los casos encomendados, que incluye, ente otros, mantener contacto con el Cliente, llevar las consultas legales y cuidar la circulación correcta de documentos e informaciones.

Si está interesado en colaborar con nosotros, no dude en contactarnos. Le proporcionaremos más información sobre las posibilidades que tiene su bufete. Colabore globalmente y logre un mayor éxito.

Contáctenos y descubra más.

Offre de coopération pour les cabinets d'avocats.

Le cabinet d'avocats Tomasz Czapczyński a élaboré une forme unique de partenariat de collaboration entre les cabinets d'avocats du monde entier. Vous pouvez rejoindre ce groupe et avoir accès à des experts éprouvés et de confiance de l'étranger. Découvrez de nouvelles opportunités pour vos clients et votre entreprise.

Profitez de nos connections internationales.

La demande de nos clients pour une assistance juridique intégrale sur le marché international a poussé notre cabinet à coopérer avec des cabinets d'avocats de haute renommée en Europe, aux États-Unis et en Chine. Au fil des années, nous avons développé un mode de collaboration unique et simple. Aujourd'hui, nous voulons partager notre expérience et notre réseau de contact pour maximiser les avantages pour nos Partenaires et Clients.

Pourquoi nous joindre?

Parmi vos clients, il y a certainement aussi de tels, qui font des affaires avec des entités étrangères. Grâce à notre réseau de contacts, ils seront en mesure de mener des affaires dans tous les coins du monde, tout en restant en communication uniquement avec vous, en tant qu'avocat de premier contact. Pour eux, cela se traduira par un confort inégalé, et pour vous, par le fondement d'une longue et fidèle collaboration avec le client.

Nous développons constamment le réseau de nos contacts à l'étranger.

En collaboration avec des partenaires étrangers, nous permettons aux entrepreneurs d'assurer une gestion confortable, sûre et aisée des affaires au plus haut niveau dans chaque partie du monde. Grâce à une coopération structurée, les affaires de vos clients seront entre les mains des meilleurs professionnels, les plus appréciés dans le domaine pertinent sur le marché local.

De quoi les clients ont-ils besoin?

Actuellement, les difficultés les plus courantes pour les entrepreneurs sur le marché étranger sont liées à la nécessité constante d'exporter et d'importer des marchandises, la création de succursales d'entreprises, l'obtention de toutes les concessions, les permissions et les entrées dans les registres, le recouvrement de dettes, l'achat d’immobilier, les contrôles douaniers, les droits de propriété intellectuelle (brevets, marques, droits d'auteur, licences), etc.

En garantissant des services juridiques professionnels également à l'étranger, vous permettrez à vos clients de connaitre un succès international. Vous serez apprécié en tant que partenaire de forte valeur.

Suivez le client. Collaborez à l'échelle mondiale.

Nos clients attendent une assistance juridique dans presque toutes les parties du monde, c'est pourquoi nous invitons à nous contacter des cabinets d'avocats du même profil, prêts à établir une coopération permanente sur base de gestion partenariale des affaires confiées.

Des règles de coopération simples.

Nous coopérons sur le principe de réciprocité. Nous fournissons à nos clients des services juridiques professionnels à l'étranger en utilisant nos partenaires et partenaires étrangers pour mettre en œuvre les affaires de leurs clients en Pologne. En outre, les partenaires peuvent compter sur notre soutien pour leurs clients qui souhaitent mener des activités dans d'autres pays. Nous contacterons ensuite un expert éprouvé et digne de confiance implanté à l'endroit désiré et lui demanderons la réalisation de l'affaire.

Notre rôle est de mener les affaires des clients en Pologne, et dans les autres cas de coordonner les cas confiés, y compris entre autres le maintien d’un contact permanent avec le client, les consultations juridiques et le soin à la bonne circulation des documents et au bon échange d’informations.

Si vous êtes intéressé par la possibilité de coopération, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous fournirons plus d'information sur les nouvelles possibilités qui peuvent s’offrir à votre cabinet. Coopérez à l'échelle mondiale et atteignez plus.

Contactez-nous et découvrez plus.

Предложение о сотрудничестве для юридических фирм.

Юридическая фирма Томаш Чапчински (Tomasz Czapczyński) разработала уникальную форму партнерского сотрудничества между юридическими фирмами по всему миру. Вы можете присоединиться к этому кругу и получить доступ к проверенным и доверенным экспертам из-за рубежа. Откройте совершенно новые возможности для Ваших Клиентов и Вашей компании.

Воспользуйтесь нашими международными связями.

Спрос наших Клиентов на всестороннюю юридическую помощь на международном рынке стал причиной того, что наша юридическая фирма начала сотрудничество с известными юридическими фирмами в Европе, США и Китае. За прошедшие годы мы разработали уникальный и простой способ сотрудничества. Сегодня мы хотим делиться нашим опытом и сетью контактов, чтобы максимизировать выгоды для наших Партнеров и Клиентов.

Почему стоит к нам присоединиться?

Среди Ваших Клиентов, безусловно, также есть те, кто ведет бизнес с иностранными субъектами. Благодаря нашей сети связей они смогут вести дела в любом уголке мира, поддерживая связь только с Вами как с юристом первого контакта. Для них это незаменимый комфорт, а для Вас – основа лояльной и долгосрочной работы с Клиентом.

Мы постоянно развиваем сеть наших зарубежных контактов.

Совместно с зарубежными Партнерами мы даем возможность предпринимателям комфортно, безопасно и беспрепятственно вести дела на высшем уровне в любой части мира. Благодаря организованному сотрудничеству, дела Ваших Клиентов перейдут к лучшим и наиболее признанным профессионалам в данной области на данном местном рынке.

Что нужно Клиентам?

В настоящее время наиболее распространенные трудности предпринимателей на зарубежном рынке связаны с постоянной потребностью в экспорте и импорте товаров, созданием филиалов, получением различных концессий, согласований и записей в реестрах, взысканием долгов, покупкой недвижимости, таможенным контролем, правом интеллектуальной собственности (патенты, товарные знаки, авторские права, лицензии) и др.

Гарантируя профессиональные юридические услуги также за рубежом, Вы дадите Клиентам возможность добиться международного успеха. Сами же Вы будете оценены как Партнеры, с которыми стоит развивать свой бизнес.

Следуйте за Клиентом. Сотрудничайте глобально.

Клиенты, которых мы обслуживаем, ожидают юридической помощи почти в любой части света, поэтому мы приглашаем установить контакт юридические фирмы такого же профиля, готовые наладить постоянное сотрудничество на основе партнерского ведения доверенных дел.

Простые правила сотрудничества.

Мы работаем по принципу взаимности. Нашим Клиентам мы предоставляем профессиональные юридические услуги за рубежом с помощью наших Партнеров, а иностранным Партнерам - ведение дел их Клиентов в Польше. Кроме того, Партнеры могут рассчитывать на нашу поддержку в обслуживании Клиентов, которые хотят вести бизнес в других странах. Тогда мы связываемся с надежным и заслуживающим доверия экспертом из нужного места и поручаем ему реализацию дела.

Наша роль – вести дела Клиентов в Польше, а в других случаях координировать доверенные дела, включая, среди прочего, поддержание постоянной связи с Клиентом, юридические консультации, а также заботу о правильном документообороте и потоке информации.

Если Вас интересует возможность сотрудничества, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы предоставим Вам больше информации о новых возможностях, которые появляются перед Вашей фирмой. Сотрудничайте глобально и достигайте большего.

Свяжитесь с нами и узнайте больше.

телефон: 506 396 516
почта:office@tcrp.pl

Nadamy właściwy kierunek prawny Twojej firmie.

Skontaktuj się z nami!