Language: Polish English German

Pakiet antykryzysowy

Jako prawnicy specjalizujący się we wsparciu biznesu, byliśmy już świadkami wielu trudnych sytuacji, które spotykały naszych Klientów. Wiemy, jak i kiedy uprzedzić załamanie finansowe, a jeśli stało się już faktem, potrafimy przejąć kontrolę nad jego konsekwencjami. Czasem wystarczy jeden krok we właściwym kierunku, by wyjść z kryzysu obronną ręką.

W tym trudnym czasie walki z koronawirusem zadbamy o bieżący monitoring zmian legislacyjnych i ich natychmiastowe wdrożenie w Państwa firmie. Ocenimy poziom bezpieczeństwa istniejących już rozwiązań w przedsiębiorstwie i, jeśli będzie to konieczne, zaproponujemy nowe. Pomożemy Państwu zachować płynność finansową i przeanalizujemy struktury Państwa biznesu, by zmaksymalizować jego efektywność.

Dla tych z Państwa, którzy obawiają się, że skutki gospodarcze pandemii COVID-19 mają, lub mogą mieć wpływ także na Ich firmę, przygotowaliśmy PAKIET ANTYKRYZYSOWY. Jesteśmy przygotowani, by skutecznie pomagać Państwu w następujących obszarach:

Prawo pracy

Mimo, że nie mają Państwo wpływu na rozwój pandemii i w Państwa przekonaniu jest ona niezależną przyczyną trudności w prowadzeniu firmy, w świetle prawa, nie są Państwo zwolnieni z odpowiedzialności za swoich pracowników. Podejmując decyzję o zatrudnieniu pierwszej osoby, wzięli ją Państwo na siebie i nadal muszą wywiązywać się z obowiązków: dotrzymywania umów, odprowadzania składek czy wypłacania pensji.

Możemy jednak pomóc Państwu poprzez:

  • wprowadzenie regulacji w zakresie pracy zdalnej, takich jak: BHP, ochrona informacji i danych osobowych w warunkach domowych, kontrola pracy pozabiurowej, zasady użytkowania sprzętu i rozliczania ekwiwalentu za media czy środki komunikacji,
  • modyfikację Regulaminów pracy i wynagrodzeń pracowników,
  • wsparcie w pozyskaniu rządowego dofinansowania (świadczenie postojowe, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, zwolnienie ze składek, instrumenty FGŚP itd.),
  • formalne zorganizowanie przestoju,
  • bezpieczne sformułowanie polecenia odbioru godzin nadliczbowych czy zaległych urlopów,
  • legalne, czasowe zmniejszenie wymiaru etatów lub obniżenie premii,
  • zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umowy o pracę,
  • ocenę ryzyka zawodowego na niektórych stanowiskach pracy,
  • przeprowadzenie procedury zwolnień grupowych i indywidualnych,
  • ocenę zasadności zwolnień dyscyplinarnych oraz roszczeń o odszkodowania i odprawy,
  • negocjacje ze związkami zawodowymi (zbiorowe układy pracy i mediacje podczas konfliktów);
  • analizę ryzyka naruszenia zasad ochrony danych osobowych w związku z uzyskaniem od pracowników szerszego zakresu informacji (np. stanie zdrowia, odbytych podróżach, kontakcie z osobami zakażonymi COVID-19);
  • wszelkie formy zabezpieczenia interesów i majątku pracodawcy;
  • prowadzenie sporów sądowych z pracownikami, w tym prowadzenie mediacji, opracowanie strategii, dokumentacji i reprezentację w sądzie.

Kontrakty

W czasach recesji, wielu przedsiębiorców dowolnie kształtuje zasady realizowania wiążących ich umów. Bez względu na to, czy są Państwo wierzycielem, czy dłużnikiem, niejasna sytuacja na rynku może niekorzystnie odbić się na Państwa działalności. Oferujemy Państwu zastosowanie wszelkich prawnych zabezpieczeń i rekomendacji w zakresie bezpieczeństwa transakcji.

Uwzględniając w szczególności:

  • renegocjowanie warunków umów,
  • pomoc w dokumentowaniu wpływu epidemii na realizację kontraktów,
  • wdrożenie mechanizmów pozwalających na uniknięcie lub obniżenie kar umownych,
  • analizę zawartych umów w zakresie zapisów dotyczących siły wyższej lub niemożliwości wykonania zobowiązania,
  • weryfikację możliwości sądowej zmiany umowy wskutek wystąpienia niespodziewanych i nadzwyczajnych okoliczności (tzw. klauzula rebus sic stantibus),
  • zapewnienie zgodności zawieranych realizacji transakcji z obowiązującymi przepisami i regulacjami specjalnymi,
  • weryfikacja umów kredytowych oraz umów najmu,
  • ustanawianie zabezpieczeń,
  • doradztwo w obrocie długiem i kapitałem,
  • bieżącą obsługę i ochronę inwestycji budowlanych, w tym komunikację z klientami, podwykonawcami i inwestorami (także w reżimie zamówień publicznych) oraz pomoc w sytuacji opóźnień w zakończeniu procesów budowlanych i przystąpienia do użytkowania obiektu.

Sprawy korporacyjne

Izolacja, kwarantanna czy zachorowania rzutują także na organizację spółek handlowych. Bez względu na to, czy kierują Państwo korporacją, czy prowadzą jednoosobowe przedsiębiorstwo, nasi prawnicy mogą przeprowadzić Państwa bezpiecznie przez czas kryzysu.

Zapewnimy Państwu:

  • pomoc we wdrożeniu bezpiecznych rozwiązań technologicznych i mechanizmów, które wyeliminują papierowy obieg dokumentów,
  • umożliwienie dokonywania czynności przez organy spółek w sposób zdalny (w tym odbywanie posiedzeń i podejmowanie uchwał przez RN, NZW czy zarządu),
  • skrupulatne przygotowanie niezbędnych dokumentów, takich jak pełnomocnictwa i prokury (rejestracja w KRS),
  • opracowanie dokumentacji niezbędnej do ustanowienia zarządców sukcesyjnych i pełnomocników dla przedsiębiorców jednoosobowych,
  • stworzenie procedur dla zawieszenia działalności na czas pandemii,
  • niezbędną pomoc przy dokonywaniu rejestracji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych,
  • bieżącą i pewną informacja na temat wprowadzanych zmian legislacyjnych.

E-commerce

Niektóre biznesy kwitną w dobie kryzysu, bo w porę przeniosły się do świata online. Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną e-biznesu, potrafimy zbudować model działalności „od zera”.

W tym zakresie oferujemy następujące usługi:

  • przeniesienie działalności gospodarczej do internetu,
  • stworzenie regulaminu sklepu internetowego i innych potrzebnych dokumentów,
  • przygotowanie niezbędnej dokumentacji, w tym materiałów związanych z ochroną danych osobowych (RODO),
  • wsparcie w bieżących problemach prawnych, zwłaszcza w zakresie reklamacji oraz odstąpienia od umów,
  • ocena prawna sposobu prowadzenia e–biznesu wraz ze wskazaniem ewentualnych zagrożeń.

Procesy sądowe i postępowania administracyjne

Sytuacja epidemiczna spowodowała zawieszenie funkcjonowania sądów, rozprawy są zdejmowane z wokandy, urzędy są zamykane dla interesantów a podejmowane są wyłącznie czynności pilne. Nasi prawnicy mają wieloletnie doświadczenie w aktywności sądowej i biegle rozumieją mechanizmy działania wymiaru sprawiedliwości. Pozwólcie im zadbać o Państwa sprawy w tym szczególnym czasie.

Zyskają Państwo:

  • bieżące informacje w zakresie ograniczeń i ewentualnego wyłączenia działalności danego sądu/urzędu,
  • możliwość skutecznego ubiegania się o przedłużenie lub przywrócenie terminów (np. z powodu przebywania na kwarantannie),
  • pełne wsparcie w sporządzaniu terminowych pism procesowych, w tym tych objętych reżimem prawa zamówień publicznych,
  • zabezpieczenie sytuacji w razie wstrzymania postępowań egzekucyjnych,
  • skutecznie sformułowane wnioski o zabezpieczenia roszczeń,
  • wnikliwą analizę możliwości pozasądowego rozwiazywania sporów,
  • opracowanie przemyślanej strategii działania w czasie poepidemicznym: zebranie pewnego materiału dowodowego,
  • pewność minimalizacji szkód wynikających z zawieszenia procesów prawnych.

Restrukturyzacja i upadłość

Część przedsiębiorców pochopnie podejmuje decyzję o zakończeniu prowadzenia działalności. Inni natomiast zwlekają z nią zbyt długo, narażając się na poważne konsekwencje. Jeśli czują Państwo, że tracą kontrolę nad swoim biznesem, możemy Państwu realnie pomóc. Weźmiemy na swoje barki zawiłe kwestie formalne i jako osoby z zewnątrz „na chłodno” ocenimy Państwa szanse. Wiemy z doświadczenia, że czasem wystarczy jeden krok w dobrym kierunku, by uchronić się przed upadłością. Jeśli jednak okaże się to nieuniknione, zadbamy o to, by ograniczyć straty. Oferujemy także przemyślane strategie restrukturyzacyjne i wsparcie dla wierzycieli upadających przedsiębiorstw.

Zapewniamy w szczególności:

  • natychmiastową reakcję na nowe problemy,
  • pomoc w opracowaniu strategii biznesowych dostosowanych do nowych warunków,
  • komunikację i negocjacje z bankami, kontrahentami i pracownikami,
  • podejmowanie środków zaradczych w sytuacji, gdy wierzyciel złożył wniosek o upadłość,
  • doradztwo w kontekście wyboru właściwego postępowania restrukturyzacyjnego,
  • przygotowywanie wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego,
  • wykorzystanie wszelkich zewnętrznych źródeł finansowania (tzw. pomoc na ratowanie, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne czy pomoc na restrukturyzację),
  • sporządzanie propozycji układowych i wstępnych planów restrukturyzacyjnych,
  • reprezentacja wierzycieli w toku postępowania restrukturyzacyjnego ich dłużnika.

Wypełnij formularz i dowiedz się więcej.

  Nadamy właściwy kierunek prawny Twojej firmie.

  Skontaktuj się z nami!