Nowe zmiany w pracy zdalnej

Opublikowano: 11.05.2023
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2024
Nowe zmiany w pracy zdalnej

W kwietniu obecnego roku weszły w życie zmiany dotyczące pracy zdalnej pracowników. W sposób znaczący wpłynęły one na wykonywanie pracy z miejsca innego niż placówka firmy. Wyszczególniają one obowiązki pracodawcy związane ze zdalnym wykonywaniem pracy przez pracowników, sposoby przerwania pracy w trybie zdalnym oraz dotyczą takich kwestii jak sposoby wprowadzania pracy zdalnej.

Sposoby wprowadzenia pracy zdalnej

Z definicji praca zdalna może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika, w tym pod adresem jego zamieszkania, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Każdorazowo miejsce wykonywania pracy zdalnej musi być uzgodnione z pracodawcą, dlatego pojawia się pytanie, jak wprowadzić pracę zdalną?

Pracę zdalną można wprowadzić za pomocą porozumienia zawartego między pracodawcą i zakładową organizacją związkową lub poprzez regulamin, poprzedzony konsultacją z przedstawicielami pracowników wyłonionych w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Jeżeli powyższe sposoby wprowadzenia zasad wykonywania pracy zdalnej nie mogą mieć zastosowania, pracę zdalną można wprowadzić poprzez polecenie pracodawcy lub porozumienie zawarte z pracownikiem.

Warto wiedzieć, że praca zdalna może zostać wprowadzona przy zawieraniu umowy o pracę, jak i w trakcie zatrudnienia.

Praca zdalna na polecenie pracodawcy

Pracodawca ma prawo wydania polecenia i oddelegowania pracownika do wykonywania pracy zdalnej w sytuacji wystąpienia: stanu nadzwyczajny, stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu. Pracodawca ma takie prawo również w chwili wystąpienia siły wyższej – czasowe uniemożliwienie zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Pamiętajmy! Pracodawca ma możliwość cofnięcia polecenia wykonywania pracy zdalnej w każdym czasie z dwudniowym wyprzedzeniem.

Praca zdalna na wniosek pracownika

O pracę zdalną będzie mogła wnioskować określona grupa pracowników, której pracodawca nie może odmówić takiej możliwości, np. pracownicy w ciąży, pracownikowi wychowującemu dziecko do ukończenia przez nie czwartego roku życia, pracownikowi sprawującemu opiekę na innym członkiem najbliższej rodziny pod warunkiem, że organizacja pracy oraz jej charakter na to pozwala. Możliwe będzie również złożenie przez pracownika wniosku o okazjonalną pracę zdalną w wymiarze 24 dni w roku kalendarzowym.

Jakie są obowiązki pracodawcy związane z pracą zdalną swoich pracowników?

Pracodawca zostaje zobowiązany do zapewnienia materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, instalacji, serwisu oraz konserwacji narzędzi pracy lub pokrycie niezbędnych kosztów z tym związanych. Ponadto pracodawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych wraz z pokryciem innych kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej. Pamiętajmy, że pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikowi szkoleń oraz pomocy technicznej.

Na tym jednak nie kończą się obowiązki pracodawcy, ponieważ musi on jeszcze określić procedury ochrony danych osobowych oraz przeprowadzić instruktaż wraz ze szkoleniem dla pracownika oddelegowanego do pracy zdalnej. Pracownik potwierdza zapoznanie się z procedurami oraz jest obowiązany do ich przestrzegania.

Kontrola pracownika na home office

Pracodawca może kontrolować wykonywanie pracy w formie zdalnej, kontrole w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również kontrole przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych. Sposób przeprowadzania kontroli powinien być dostosowany do miejsca wykonywania pracy zdalnej i jej rodzaju oraz nienaruszający prywatności pracownika i innych osób ani nieutrudniający korzystania z pomieszczeń domowych.

Rezygnacja z pracy zdalnej – czyli prawo obu stron stosunku pracy

Każda ze stron umowy o pracę może wystąpić z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy. Strony ustalają termin przywrócenia poprzednich warunków wykonywania pracy, nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku. W razie braku porozumienia przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy następuje w dniu następującym po upływie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Zmiany dotyczyć będą nie tylko pracy zdalnej, ale również kontroli trzeźwości pracowników, o czym więcej przeczytać możecie w naszym innym artykule.

Podobał Ci się artykuł? Zaobserwuj nas w social mediach.

Zapisz się do naszego newslettera

Przeczytaj także

Zapraszamy na Dzień Otwarty

Zapraszamy na Dzień Otwarty

Cieszymy się, że możemy zaprosić Państwa na wyjątkowe wydarzenie – Dzień Otwarty naszej kancelarii,... Czytaj więcej

5 wyzwań organizacyjnych polskiej branży przemysłowej

5 wyzwań organizacyjnych polskiej branży przemysłowej

Poznaj kluczowe wyzwania, przed którymi stoi polska branża przemysłowa!

... Czytaj więcej
Umowy dzierżawy gruntu pod budowę farm wiatrowych i fotowoltaicznych – dlaczego warto skorzystać z usług kancelarii prawnej?

Umowy dzierżawy gruntu pod budowę farm wiatrowych i fotowoltaicznych – dlaczego warto skorzystać z usług kancelarii prawnej?

Wraz z rosnącym zainteresowaniem inwestorów pojawia się jednak szereg wyzwań prawnych związanych z dzierżawą... Czytaj więcej

Przestrzegamy praw biznesu

Skontaktuj się z nami

Kontakt