#koronawirus – praktyczny przewodnik po rządowym pakiecie pomocowym

Opublikowano: 30.03.2020
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2020
#koronawirus – praktyczny przewodnik po rządowym pakiecie pomocowym

Szanowni Państwo,

W związku z tym, że codziennie kierowanych jest do nas wiele pytań dotyczących możliwości skorzystania z rządowego pakietu antykryzysowego, wychodzimy naprzeciw Państwa potrzebom. Zespół Kancelarii Radców Prawnych Tomasz Czapczyński natychmiast po opublikowaniu projektu ustawy przystąpił do opracowania przepisów. W efekcie przygotowaliśmy dla Państwa praktyczny przewodnik po rządowym pakiecie pomocowym.

Nasz informator ma na celu usystematyzowanie proponowanych rozwiązań, uwzględnia nie tylko podstawowe elementy ustawy, ale również pokazuje jak szeroki jest zakres zmian. Opracowanie w sposób przejrzysty i precyzyjny opisuje najważniejsze instrumenty prawne służące przeciwdziałaniu gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa i obejmuje następujące działy:

 • ULGI I DOFINANSOWANIA DLA PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW
 • KREDYTY i POŻYCZKI
 • PRAWO PRACY, BHP, CUDZOZIEMCY I NIEPEŁNOSPRAWNI
 • ŚWIADCZENIA RODZINNE I CHOROBOWE
 • PRAWO CYWILNE, HANDLOWE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • PRAWO BUDOWLANE I ADMINISTRACYJNE
 • POSTĘPOWANIA SĄDOWE I EGZEKUCYJNE
 • PRAWO PODATKOWE
 • PRAWO SAMORZĄDOWE

Jesteśmy przekonani, ze dokument ułatwi Państwu poruszanie się po rządowym projekcie i pozwoli na szybsze opracowanie antykryzysowych strategii. W związku z trwającymi pracami nad ostateczną treścią ustawy, na bieżąco monitorujemy prace legislacyjne i pracujemy nad jego uaktualnieniem. Poniżej przedstawiamy szczegółowy spis tego, co zawiera dokument.

 

SPIS TREŚCI

ULGI I DOFINANSOWANIA DLA PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW

 • Wprowadzenie prawa do świadczenia postojowego
 • Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych
 • Zmiany w zakresie zwolnienia ze składek

KREDYTY I POŻYCZKI

 • Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców
 • Zmiany w zakresie przyznawania dotacji
 • Przepis dotyczący udzielania kredytów MŚP
 • Zmiany w zakresie maksymalnych cen, marż oraz maksymalnych kosztów pozaodsetkowych udzielania pożyczek
 • Utworzenie funduszu gwarancji płynnościowych (FGP)
 • Finansowanie pomocy udzielanej przez urzędy pracy (dofinansowanie wynagrodzeń i kosztów działalności oraz udzielanych pożyczek)

PRAWO PRACY, BHP, CUDZOZIEMCY I NIEPEŁNOSPRAWNI

 • Zmiany w zakresie elastycznego czasu pracy
 • Zmiany dotyczące zatrudniania młodocianych pracowników
 • Zmiany w zakresie badań lekarskich
 • Zmiany w zakresie Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Zmiany w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych
 • Zmiany w zakresie wydłużenia ważności zezwoleń na pracę
 • Zmiany w zakresie zezwoleń dla cudzoziemców oraz wiz krajowych i kart pobytu
 • Zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

ŚWIADCZENIA RODZINNE I CHOROBOWE

 • Zmiany w zakresie dodatkowego zasiłku opiekuńczego
 • Zmiany w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

PRAWO CYWILNE, HANDLOWE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • Zmiany w zakresie najmu powierzchni w obiekcie handlowym
 • Zmiany w zakresie ochrony najemców
 • Zmiany w zakresie umów w sprawie zamówień publicznych
 • Zmiany ustawy – kodeks spółek handlowych
 • Zmiany w ustawie o własności lokali oraz w ustawie – prawo spółdzielcze
 • Zmiany w zakresie umów o imprezę turystyczną
 • Zmiana w zakresie rozwiązania umowy o organizacji wydarzenia z powodu siły wyższej

PRAWO BUDOWLANE I ADMINISTRACYJNE

 • Zmiany w zakresie prowadzenia robót budowlanych
 • Obowiązek informowania organu administracji architektoniczno-budowlanej
 • Zmiany w zakresie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
 • Zmiany mające na celu przesunięcie terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • Zmiany w zakresie cywilnoprawnych należności pieniężnych z tytułu gospodarowania nieruchomościami przypadającymi na rzecz Skarbu Państwa, o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • Zmiana ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • Zmiany w zakresie handlu w niedzielę
 • Zmiany dotyczące administracyjnych kar pieniężnych
 • Zmiany co do opłat audiowizualnych i abonamentowych
 • Zmiany w zakresie uzyskania zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych
 • Zmiany w ustawie o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw oraz w zakresie odroczenia obowiązku uzyskania licencji
 • Zmiany w ramach programu „MALUCH+”
 • Zmiana w zakresie oświadczeń majątkowych
 • Zmiany w zakresie uprawnień Policji
 • Zmiany w ustawie – kodeks wykroczeń

POSTĘPOWANIA SĄDOWE I EGZEKUCYJNE

 • Zmiany dotyczące postępowań przed sądami
 • Zmiany w zakresie biegu terminów przewidzianych w przepisach prawa cywilnego i administracyjnego
 • Wstrzymanie postępowań egzekucyjnych

PRAWO PODATKOWE

 • Zmiany w zakresie podatku od nieruchomości
 • Zawieszenie postępowań podatkowych
 • Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Zmiany w ustawach  o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
 • Przepisy zawieszające terminy dotyczące informacji o schematach podatkowych
 • Przepisy zawieszające terminy dotyczące informacji o cenach transferowych
 • Zmiana w zakresie opłaty prolongacyjnej w podatkach
 • Zmiana w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych

PRAWO SAMORZĄDOWE

 • Zmiany w zakresie zadań jednostek samorządu terytorialnego
 • Zmiany w zakresie obradowania organów jednostek samorządu terytorialnego
 • Zmiany w zakresie objęcia urzędu kwarantanną
 • Zmiany w przypadku niezdolności do pracy wójta, burmistrza, prezydenta miasta
 • Zmiany w sposobie odbywania posiedzeń kolegialnych organów administracji publicznej
 • Zmiany w zakresie ustawy o finansach publicznych
 • Zmiany w zakresie samorządowego zakładu budżetowego

Przeczytaj także

Oferta pracy – Radca prawny / Adwokat

Oferta pracy – Radca prawny / Adwokat

Poszukujemy osoby na stanowisko Radca prawny / Adwokat.

... Czytaj więcej
Przedłużenie terminów wypełnienia obowiązków sprawozdawczych

Przedłużenie terminów wypełnienia obowiązków sprawozdawczych

30 marca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia... Czytaj więcej

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Proszę przyjąć życzenia spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych.

... Czytaj więcej

Przestrzegamy praw biznesu

Skontaktuj się z nami

Kontakt