Klauzula informacyjna

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 RODO*, poniżej przedstawiamy informację związaną z przetwarzaniem przez Kancelarię Radców Prawnych Tomasz Czapczyński sp. k., przekazanych przez Państwa danych osobowych celem nawiązaniem kontaktu z Administratorem:

  1. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Czapczyński spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. al. gen. J. Hallera 78/2 (53-324), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000996056, NIP: 8943196676, telefon: +48 800 905 275, e-mail: info@tcrp.pl.
  2. Państwa dane osobowe (zgromadzone za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej, wiadomości e-mail lub połączenia telefonicznego) są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i wyłącznie w celu, dla którego zostały nam udostępnione.
  3. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie pracownikom i współpracownikom Kancelarii, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych wraz ze zobowiązaniem do zachowania tajemnicy. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi techniczne i organizacyjne, w szczególności świadczącym usługi teleinformatyczne, usługi doradcze i pomocy prawnej w ramach współpracy zawodowej, usługi z zakresu rachunkowości, a także kontrahentom Administratora (w zakresie związanym z realizacją obowiązków wynikających z zawartych umów).Przekazanie danych nastąpi na podstawie umowy zobowiązującej do zachowania tajemnicy lub/i umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, zobowiązującej do przetwarzania danych z zachowaniem wymagań RODO oraz Administratora. Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane właściwym organom państwowym w zakresie niezbędnym do realizacji prawnych obowiązków Administratora.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy lub realizacji żądania sformułowanego przez zawarciem umowy, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą oraz roszczeń, które mogą być podnoszone przeciwko Administratorowi lub przez okres wymagany przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami prawa podatkowego.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane do innych Państw Unii Europejskiej, jak również poza obszar Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, o ile cel przetwarzania lub/i charakter danych osobowych tego wymagają. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania celu przetwarzania.
  6. Zgodnie z RODO Przysługuje Pani/Panu prawdo do: dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia (sprostowania) swoich danych, żądania usunięcia danych, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych, wniesienie sprzeciwu lub żądanie usunięcia danych utrudni lub uniemożliwi nam podjęcie z Państwem kontaktu, w szczególności udzielenie odpowiedzi na zapytania lub wyjaśnienie zagadnień sformułowanych przez Państwa.
  8. Administrator nie profiluje danych osobowych oraz nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).