Tomasz Czapczyński Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Czapczyński Kancelaria Radców Prawnych

"Prawo, które nie jest skuteczne, nie jest prawem."
Najważniejsze zmiany w przepisach w 2016r.Czytaj całość

OFERTA INWESTYCJI W AUSTRIACKICH ALPACH

Publikacje


Na łamach strony udostępniamy publikacje i artykuły autorstwa pracowników Kancelarii Radców Prawnych Tomasz Czapczyński między innymi do czasopisma IT w administracji [...]

czytaj dalej

Referencje


Stale poszerzające się grono Klientów oraz pozytywne opinie na nasz temat są podstawą do stwierdzenia, że jesteśmy partnerem godnym zaufania. Wśród obsługiwanych przez nas [...]

sprawdź referencje

Masz jakieś pytania?


Zostaw swój adres e-mail, a niezwłocznie skontaktujemy się z Tobą.


Radca prawny, prawnik - usługi prawne
Kancelaria Radców Prawnych Wrocław Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Czapczyński świadczy usługi prawne dedykowane podmiotom gospodarczym, różnego szczebla jednostkom samorządu terytorialnego,
podmiotom i instytucjom finansowanym jak również osobom fizycznym.
Oferujemy wszechstronną pomoc prawną na terenie całej Polski, a w szczególności obszarze województwa dolnośląskiego ze szczególnym uwzględnieniem terenu miast Wrocław, Legnica, Lubin i Głogów. Dzięki przynależności do Grupy Kapitałowej ICG ® zapewniamy również obsługę prawną we wszystkich krajach Europy oraz na terenie USA. Świadczymy usługi prawne w języku polskim, angielskim i niemieckim.

W naszej działalności kierujemy się 3 zasadami:


ZASADA PROFESJONALIZMU

Kluczowym zadaniem w naszej pracy jest synergia wiedzy teoretycznej i zdobytej praktyki. Najwyższy poziom merytoryczny świadczonych przez nas usług prawnych uzupełniamy wieloletnim doświadczeniem, które obejmuje współpracę z renomowanymi firmami z Polski i zagranicy. Dzięki temu dostarczamy naszym Klientom najbardziej skutecznych i optymalnych rozwiązań prawnych.

ZASADA KOMFORTU WSPÓŁPRACY

Priorytetem w naszej pracy są niezmiennie wyznaczone przez Klienta cele. Dbamy jednak także o to, aby w procesie ich osiągania odbiorca naszych usług prawnych miał poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Na bieżąco informujemy klienta o przebiegu sprawy i ustalamy z nim kierunek działania. Zapewniamy mu także pełną dyskrecję i kameralną, sprzyjającą dialogowi atmosferę.

ZASADA MAKSYMALNEGO DOPASOWANIA DO CELÓW BIZNESOWYCH KLIENTA

Pełne zrozumienie biznesowego charakteru działalności Klienta pozwala nam osiągać kolejne sukcesy. Odpowiadamy na wyzwania współczesnej gospodarki, ale przede wszystkim dbamy o dostosowanie naszych usług do indywidualnych celów mocodawcy. Państwo wyznaczacie cele – my znajdujemy właściwą drogę by je zrealizować.

Certyfikat - "Wysoka Jakość Usług Prawnych":Wysoka Jakość Usług Prawnych Szanowni Państwo,
z dumą i radością pragniemy Państwa poinformować, że Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Czapczyński w dniu 13 kwietnia 2016 r. - po pomyślnym przeprowadzeniu postępowania akredytacyjnego - otrzymała prestiżowy Certyfikat "Wysoka Jakość Usług Prawnych".


Obszary działalności kancelarii


 • Prawo budowlane i prawo inwestycyjne Prawo budowlane i prawo inwestycyjne

  + • Kompleksowa obsługa adwokacka dla przedsiębiorstw Kompleksowa obsługa prawna dla przedsiębiorstw

  +

  Doradztwo w zakresie:

  - Tworzenia nowych podmiotów prawnych- zakładania, rejestracji, przekształcenia, łączenia i likwidacji spółek osobowych i kapitałowych, oddziałów, przedstawicielstw, fundacji, stowarzyszeń;

  - Bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych, polegającej na pomocy prawnej w zakresie stałej lub okresowej obsługi korporacyjnej spółek, w tym przygotowywanie projektów dokumentów korporacyjnych spółek (w tym umów, statutów, uchwał i regulaminów), obsługa organów spółek i udział w ich posiedzeniach;

  - Spraw związanych z prawem cywilnym, w szczególności prawem zobowiązań oraz dochodzeniem roszczeń wynikających z umów handlowych;

  - Restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, w tym prawnych aspektów reorganizacji spółek;

  - Analizy prawne i opinie typu due diligence

 • Kompleksowa obsługa prawna lekarzy oraz podmiotów leczniczych Kompleksowa obsługa prawna lekarzy oraz podmiotów leczniczych

  +

  - Kompleksowa obsługa prawna lekarzy Czytaj więcej
  - Kompleksowa obsługa prawna podmiotów leczniczych

 • Prawo kontraktowe i udział w negocjacjach handlowych Prawo kontraktowe i udział w negocjacjach handlowych

  +

  - Doradztwo i udział w negocjacjach handlowych z uwzględnieniem wyboru optymalnych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo prawne klienta oraz identyfikacji ryzyk związanych z projektem i sposobu ich rozwiązania;

  - Przygotowywanie wszelkich umów związanych z działalnością przedsiębiorstw (w tym projektów umów ramowych i inwestycyjnych) oraz inne czynności z zakresu prawa handlowego,

  - Opracowanie opinii prawnych dotyczących umów handlowych;

 • Usługi windykacyjne w kraju i zagranicą Usługi windykacyjne w kraju i zagranicą

  +

  - Pomoc prawna polskim i zagranicznym podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym w zakresie dochodzenia roszczeń finansowych i windykacji należności, w tym prowadzenie kompleksowego postępowania windykacyjnego obejmującego działania polubowne, przedsądowe, sądowe oraz egzekucyjne

 • Reprezentacja stron przed sądami, arbitrażami bądź organami administracji Reprezentacja stron przed sądami, arbitrażami bądź organami administracji

  +

  - Reprezentacja klienta przed sądami powszechnymi wszystkich instancji a także przed Sądem Najwyższym, sądami powszechnymi oraz przed sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej i organami podatkowymi.

  - Reprezentacja obejmuje sprawy z zakresu prawa cywilnego, handlowego, upadłościowego i układowego (w tym obsługa i prowadzenie procesów upadłościowych i układowych), prawa pracy i ubezpieczeń, administracyjnego oraz podatkowego.

  - Kancelaria obsługuje również swoich klientów w zakresie zagadnień z dziedziny prawa karnego.

  - Kancelaria specjalizuje się w procesach z zakresu rozstrzygania sporów na tle umów dotyczących robót budowlanych i prawa zamówień publicznych

 • Obrót nieruchomościami i obsługa procesu inwestycyjnego Obrót nieruchomościami i obsługa procesów inwestycyjnych

  +

  - Kompleksowe analizy prawne nieruchomości wraz z identyfikacją ryzyk, ich oceną i minimalizacją oraz ustaleniem i regulowaniem stanu prawnego nieruchomości;

  - Kompleksowe doradztwo obejmujące zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska itp., w tym uzyskanie pozwoleń administracyjnych na nabycie nieruchomości, pozwoleń na budowę i użytkowanie, całościowa obsługa projektów deweloperskich, prac projektowych i wykończeniowych, reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących zabudowy i zagospodarowania przestrzennego;

  - Prowadzenie negocjacji dotyczących nabycia lub zbycia nieruchomości wraz z oceną aspektów podatkowych transakcji, opracowanie wszelkich umów dotyczących kupna i sprzedaży nieruchomości, doradztwo w postępowaniach przetargowych

 • Transport i logistyka Transport i logistyka

  +

  - Stała i doraźna obsługa prawna przedsiębiorstw z branży logistyczno- spedycyjno- transportowej, w tym sporządzenie projektów i opiniowanie umów przewozu, spedycji i innych umów regulujących zobowiązanie stron związane zarówno z krajowym, jak i międzynarodowym przewozem towarów;

  - Zastępstwo procesowe w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z prawa przewozowego, zarówno krajowego, jak międzynarodowego;

  - Ustalenie zakresu odpowiedzialności podmiotów uczestniczących w przewozie za powstałe szkody oraz dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.

 • Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej

  +

  - Doradztwo w zakresie prawa autorskiego, prawa znaków towarowych, wzorów przemysłowych i użytkowych, prawa dotyczącego technologii informatycznych, własności intelektualnej w Internecie;

  - Sporządzanie i analiza umów licencyjnych, umów przeniesienia majątkowych praw autorskich;

  - Reprezentacja w postępowaniach sądowych dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej i przemysłowej, nieuczciwej konkurencji i ochrony dóbr osobistych osób fizycznych i osób prawnych;

 • Prawo zamówień publicznych Prawo zamówień publicznych

  +

  - Kompleksowe doradztwo z zakresie Prawa zamówień publicznych, w tym sporządzanie opinii i analiz prawnych;

  - Doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych, Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji przetargowej w postępowaniach prowadzonych w trybie przepisów o zamówieniach publicznych oraz innych przepisów szczególnych, w tym opiniowanie i tworzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

  - Audyty prawidłowości prowadzonego postępowania;

  - Doradztwo przy korzystaniu ze środków ochrony prawnej, w tym wykonywanie zastępstwa prawnego, m.in. przed Krajową Izbą Odwoławczą i w postępowaniu skargowym;

 • Obsługa organów administracji publicznej Obsługa organów administracji publicznej

  +

  - Kompleksowe doradztwo dla podmiotów prawa publicznego (zwłaszcza jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli);

  - Prowadzenie szkoleń dla pracowników administracji publicznej;

 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  +

  - Reprezentowanie zarówno pracowników jak i pracodawców w sporach pracowniczych, a w szczególności sporach dotyczących nieuzasadnionego rozwiązania stosunku pracy. Reprezentacja Stron w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;

 • Doradztwo podatkowe Doradztwo podatkowe

  +

  - Bieżące i kompleksowe doradztwo podatkowe;

  - Reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi na każdym etapie sprawy;

 • Szkolenia Szkolenia

  +

  - Organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego i administracyjnego dla podmiotów gospodarczych i samorządów terytorialnych;Kontakt


Kancelaria prawna Wrocław

Wrocław +48 71 734 04 44
Radca Prawny Wrocław +48 501 806 431

 Kancelaria Radców Wrocławul. Osobowicka 70A, 51-008 Wrocław

Kancelaria prawna Głogów

Kancelaria Radcy Wrocław +48 76 727 31 78

Radca Prawny Wrocławul. Gomółki 12, 67–200 Głogów

Wrocław


Nasi klienci:


Świadczymy uslugi prawne miedzy
innymi dla: